Приєднатись до УВКР

Як стати членом Української Всесвітньої Координаційної Ради?

Ми отримуємо чимало запитів від користувачів сайту про те, що вони хочуть знати умови вступу до УВКР.
Повідомляємо, що ознайомитися зі Статутом УВКР можна на нашому сайті http://www.uvkr.com.ua/statut
Членами УВКР можуть бути виключно громадські організації.

Положення про членство

Затверджено: Президією Української

Всесвітньої Координаційної Ради

Протокол № 1 від 25 лютого 2005 р.

 

Зміни та доповнення внесено

Протокол №4 Засідання Президії УВКР.

25 березня 2012 року.

 

Положення

про членство в Українській Всесвітній Координаційній Раді

 

1. Категорії і статус членів УВКР

1.1. Членами Української Всесвітньої Координаційної Ради (скорочено – УВКР) можуть бути громадські організації України та українського закордоння, а також юридичні та фізичні особи, які відповідають зазначеним у п. 1.2.-1.7. вимогам.

1.2.   УВКР встановлює дійсне і почесне членство, а також інститут прихильників (доброчинників).

1.3.  Дійсне членство в УВКР є колективним. Дійсним членом УВКР може бути тільки українська громадська організація, що діє в Україні або за кордоном, зареєстрована у встановленому в даній країні порядку. Організація – дійсний член УВКР може бути колективним членом інших громадських об’єднань та спілок.

1.4.  Дійсними членами УВКР є її засновники та організації, прийняті в члени УВКР відповідно до норм Статуту та цього Положення. Усі дійсні члени УВКР мають рівні права в питаннях, що стосуються поточної діяльності організації та прийняття рішень, передбачених Статутом УВКР.

1.5.  Дійсним членом УВКР може бути громадська організація, що у встановленому порядку прийняла рішення про вступ до УВКР, подала необхідні документи, визнає мету, завдання й напрями діяльності УВКР, її Статут, сплачує членські внески, вносить кошти на здійснення окремих проектів та програм УВКР і бере активну участь у виконанні статутних завдань організації.

1.6.  Почесним членом УВКР може бути фізична особа (якій виповнилося 18 років), котра досягла визначних успіхів у діяльності на користь світового українства і України, виконанні статутних завдань УВКР або значною мірою сприяла їх реалізації.

1.7.  Прихильниками (доброчинниками) УВКР є вітчизняні й закордонні юридичні та фізичні особи, які не претендують або не можуть претендувати на членство в УВКР на підставі вимог пунктів 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 цього Положення, але зробили значний внесок в утвердження інтересів України і світового українства, поділяють мету й статутні завдання УВКР та підтримують окремі проекти і програми організації шляхом політичного й організаційного сприяння їх впровадженню чи завдяки внесенню коштів на їх реалізацію.

2. Правила прийому до членів УВКР

2.1.  Прийом до дійсних членів УВКР провадиться за рішенням Президії УВКР на підставі письмової заяви відповідної громадської організації.

Разом з письмовою заявою громадська організація подає до Президію УВКР копію власного Статуту і копію Свідоцтва про реєстрацію.

2.2.  Прийом до Почесних членів УВКР і присвоєння відповідного статусу провадиться за рішенням Президії УВКР на підставі відповідних подань Голови або Проводу УВКР, організації-члена УВКР.

2.3.  Прийом до прихильників УВКР і присвоєння відповідного статусу провадиться за рішенням Президії УВКР на підставі відповідних подань Голови або Проводу УВКР, організації-члена УВКР.

2.4.  Рішення про прийом у дійсні та Почесні члени та у прихильники УВКР приймається шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх на зборах членів Президії УВКР.

2.5.  Прийом до УВКР реєструється Секретаріатом УВКР у формі письмової ухвали Президії УВКР.

Усі документи і копії документів членів і прихильників УВКР, необхідні для прийому і реєстрації, зберігаються в Секретаріаті УВКР.

2.6. Члени, Почесні члени і прихильники УВКР одержують відповідні тимчасові і постійні
посвідчення, зразки яких затверджуються Проводом або Головою УВКР.

3. Права та обов’язки дійсних членів УВКР

3.1. Дійсні члени УВКР мають право:

 • через своїх представників обирати й бути обраними до керівних органів УВКР;
 • брати участь в обговоренні й вирішенні питань діяльності УВКР;
 • брати участь у всіх заходах, що їх організовує і проводить УВКР;
 • отримувати достовірну й повну інформацію про діяльність УВКР;
 • за потреби отримувати ідейку, організаційну, інформаційну і матеріальну підтримку УВКР;
 • вільно припинити своє членство в УВКР.

3.2.      Дійсні члени УВКР зобов’язані:

 • своєю діяльністю сприяти реалізації мети УВКР і завдань, окреслених у Статуті й програмах діяльності УВКР;
 • брати активну участь у роботі УВКР;
 • у міру своїх можливостей надавати УВКР ідейну, організаційну, інформаційну та матеріальну підтримку;
 • дотримуватися вимог Статуту УВКР, виконувати рішення її керівних органів;
 • сплачувати вступні та членські внески, у міру своїх можливостей вносити кошти на здійснення окремих проектів і програм УВКР.

3.3.Формування складу керівних органів УВКР (Президії, Всесвітнього форуму українців) відбувається за принципом представництва. Регіональні організації делегують свої повноваження загальноукраїнським, місцеві організації – об’єднанням українців у країні проживання (якщо такі створені за рішенням місцевих громад). Члени міжнародних об’єднань та спілок можуть делегувати свої повноваження відповідній міжнародній організації (за рішенням зборів організації – члена УВКР).

3.4.Квоти представництва і процедура обрання делегатів Всесвітнього форуму українців затверджуються черговими або позачерговими зборами Президії УВКР, що проводиться напередодні скликання Всесвітнього форуму українців.

4. Вступні й членські внески

4.1. До офіційної реєстрації у списку членів УВКР усі прийняті у дійсні члени УВКР
організації повинні сплатити одноразовий вступний членський внесок.

4.2.  Усі дійсні члени УВКР сплачують щорічні членські внески.

4.3.  Розмір вступних і членських внесків затверджується Президією УВКР.

4.4.   Почесні члени і прихильники УВКР звільняються від сплати вступних і членських внесків.

4.4.  За вмотивованою заявою організації-члена УВКР Президія УВКР може прийняти рішення про встановлення для такої організації-члена УВКР знижки у розмірі до 50% від обов’язкової суми по сплаті вступного і членських внесків або надати можливість розстрочки виплати зазначених вище внесків терміном до одного року.

5. Цільові внески

5.1. Цільові внески сплачуються Почесними членами і прихильниками УВКР з метою
фінансування окремих проектів, які реалізує або підтримку яких здійснює УВКР.

Відносини УВКР з членами і прихильниками УВКР, які здійснюють цільове фінансування тих або тих проектів, регулюються окремими угодами.

5.2. Облік цільових внесків та звітність щодо їх надходження і використання ведеться
згідно з чинним законодавством.

5.3.  Порядок використання цільових внесків визначає Голова і затверджує Президія УВКР.

5.4.  Порядок використання цільових внесків контролюється Ревізійною комісією УВКР.

5.5.   Секретаріат УВКР регулярно звітує перед Головою і Президією УВКР щодо використання цільових внесків.

Секретаріат УВКР подає звіти почесним членам і прихильникам УВКР щодо використання їхніх цільових внесків відповідно до угод, укладених з ними.

6. Припинення членства в УВКР

6.1. Вихід із членів УВКР здійснюється за власним бажанням організації-члена УВКР на підставі відповідної письмової заяви керівництва цієї організації і затверджується Президією УВКР.

6.2. Членство в УВКР може бути припинено внаслідок:

 • письмової заяви організації-члена УВКР, поданої до Президії УВКР;
 • грубого порушення організацією-членом УВКР Статуту УВКР;
 • несплати членських внесків протягом двох років;
 • фактичного припинення її діяльності у складі УВКР;
 • припинення діяльності самої УВКР.

6.3.  Рішення про виключення з членів УВКР приймається Президією УВКР не менше, як половиною голосів від загального складу Президії.

6.4.  Вихід з УВКР реєструється Секретаріатом УВКР у формі письмової ухвали Президії УВКР.

7. Порядок внесення і затвердження змін та доповнень до цього Положення.

7.1.  Зміни та доповнення до Положення про членство в УВКР згідно з Статутом УВКР вносить і затверджує Президія УВКР. Нова редакція Положення набирає чинності з моменту прийняття її Президією УВКР.

7.2.  Про зміни та доповнення до цього Положення УВКР у десятиденний термін інформує всі організації УВКР.

                                                       

Для вступу до УВКР вони повинні подати до Секретаріту УВКР:

1. заяву (зразок заяви додаємо),
2. копію власного статуту українською мовою в електронному варіанті,
3. копію свідоцтва про реєстрацію в Україні або в країні, де створена організація в електронному варіанті.
Згідно зі Статутом, новоприйняті організації сплачують вступні та членські внески (Ухвалу Президії УВКР про розмір членських і вступних внесків додаємо).
Прийом у члени УВКР провадиться за рішенням Президії УВКР.

Секретаріат УВКР

 

  Зразок заяви до вступу

 

                                                                    Голові  Української Всесвітньої

                                                                    Координаційної Ради

                                                                   Ратушному Михайлу Ярославовичу

 

ЗАЯВА

         Згідно з рішенням  (подається назва керівного органу, № і дата протоколу) просимо Вас прийняти (назва організації) до Української Всесвітньої Координаційної Ради.

Зі Статутом УВКР ознайомлені, визнаємо мету, завдання і напрями її діяльності  та  зобов”язуємося виконувати.

Голова  (назва організації)                     Прізвище та власноручний підпис

Дата написання заяви.

До заяви додаємо:

1.Копію статуту українською мовою (назва організації)

2.Копію свідоцтва про реєстрацію.

 

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

 

Збори Президії УВКР , які відбулися 17 грудня 2011 р., затвердили такі квоти на  сплату членських внесків на 2012 р:

 

№ п.п.                     Організації (формат)

Сума  річного членського внеску, еквівалентна:

1.  Світові                   $1000
2. Континентальні                   $ 700
3. Національні за кордоном, міжнародні в Україні                   $ 500
3. Всеукраїнські та  регіональні за кордоном                   $ 300
4. Обласні та міжобласні в Україні                   $ 200
4. Молодіжні, студентські та ветеранські                   $ 100

* У випадку не можливості сплати членських внесків у визначеному розмірі організація повинна звернутись до Президії УВКР з відповідною заявою, про перегляд розміру членських внесків за відповідний період. Після того Президією УВКР приймається рішення з кожного конкретного звернення.

В Ухвалі №4, прийнятій з цього приводу, говориться:

З метою упорядкування  такої життєво важливої ділянки діяльності УВКР, якою є сплата членських внесків, Президія УВКР ухвалила:

1. Погасити існуючу заборгованість  за 2011  рік.

2. Секретаріату провести перереєстрацію членства УВКР до 1 липня 2012 р.

3.Організаціям – членам УВКР забезпечити сплату річних членських внесків протягом  першого півріччя 2012 р. і не пізніше 25 грудня 2012 р.

4. Встановити новоприйнятим організаціям вступний внесок у розмірі  річного членського внеску  для організацій їхнього формату.

5. Секретаріату УВКР забезпечити точність та  прозорість ведення документації  щодо прийняття і використання членських внесків.»

Членські внески  можна здати особисто або перерахувати на наступні рахунки:

УВКР – код ЄДПРОУ 19357222

ПАТ «Київська Русь»

26008114153001 (укр. гривня)

26007114153002 (долар США)

26006114153003 (Євро)

26005114153004 (фунт стерлінгів)

МФО 319092

Рахунок УВКР для благодійних внесків

Одержувач: Українська Всесвітня Координаційна Рада, Код ЄДРПОУ 19357222; Рахунки: 26008114153001 (укр. гривня) 26007114153002 (долар США) 26006114153003 (Євро) 26005114153004 (фунт стерлінгів); Банк одержувача: ПАТ «Банк «Київська Русь»; МФО 319092;

Архів

Завантажити усі матеріали зі старого сайту УВКР


Резолюції

Переглянути текст резолюції V Всесвітнього форуму українців


Контакти

01004, Київ, вул.Антоновича 3-б, тел. 287-22-41