Статут

“ЗАРЕЄСТРОВАНО’        

Міністерством юстиції України З травня 1993 р. Свідоцтво № 449.

Погоджено у новій редакції із змінами та доповненнями 19 серпня 1996 р. і

24 квітня 2001 р.

Взято до відома

із змінами та доповненнями

“22″ грудня  2004 р.

Заступник Міністра

М.М. Шупеня

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО’

на установчих зборах

Української Всесвітньої Координаційної Ради 24 січня 1993 р.

Із змінами та доповненнями, внесеними Загальними зборами представників членів УВКР

10 грудня 1995 р. (протокол № 6),

20 травня 2000 р. (протокол № 4) і

20 березня 2004 р. (протокол № 1)

М.М. Горинь

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Українська Всесвітня Координаційна Рада (надалі – УВКР) – незалежна міжнародна, неприбуткова громадська організація, яка об’єднує українські громадські організації в Україні та з-за кордону, згідно з рішенням Установчих Зборів.
Повна назва УВКР українською мовою – Українська Всесвітня Координаційна Рада.
Скорочена назва УВКР українською мовою – УВКР.
Назва англійською мовою – Ukrainian World Coordination Council.
1.2. Основним завданням УВКР є забезпечення та захисту національно-культурних, мовних, освітніх, економічних, інформаційних, професійних, соціальних, вікових та інших інтересів українських громад в Україні та поза її межами.
УВКР здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, іншого чинного законодавства України, норм міжнародного права, цього Статуту, а також беручи до уваги законодавство країн місця знаходження організацій-членів УВКР.
1.3. УВКР є міжнародним об’єднанням громадських організацій, діяльність якої поширюється на територію України та інших держав.
1.4. У своїй діяльності УВКР керується принципом добровільності, відкритості, рівноправності всіх організацій-членів УВКР, самоврядування, законності та гласності.
1.5. УВКР є юридичною особою за законодавством України і набуває прав юридичної особи від дня її реєстрації. УВКР має самостійний баланс, необхідні рахунки в банківських установах (у тому числі й валютний рахунок).
УВКР має печатку та штампи зі своїм найменуванням, а також власну символіку, зразки яких затверджуються у встановленому порядку згідно до Статуту. Символіка УВКР застосовується для позначення документації, об’єктів, транспортних засобів, тощо, які належать організації. Символіка УВКР реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
1.6. Юридична адреса УВКР – 01034, Україна, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6а.
1.7. Офіційною робочою мовою УВКР є українська мова.

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ УВКР

2.1 Метою УВКР є утвердження інтересів світового українства у всіх сферах шляхом координації діяльності громадських організацій і діячів в Україні й українському зарубіжжі та співпраці з вітчизняними і закордонними урядовими, підприємницькими, громадськими структурами, сприяння збереженню національної ідентичності українців, зміцненню й розбудові національної, незалежної, соборної, демократичної Української держави, формуванню і розвитку засад громадянського суспільства в Україні.
2.2 Для досягнення зазначеної мети, завданнями УВКР є:
координація дій усіх організацій-членів УВКР, спрямованих на збереження національної ідентичності й задоволення національно-культурних потреб українців у країнах поселення, на розвиток співпраці України з закордонним українством;
– зміцнення та поглиблення зв’язків українських громад з Україною та поміж собою; допомога становленню взаємовигідних рівноправних стосунків між Україною та іншими державами;
– сприяння поверненню (переселенню) закордонних українців в Україну та забезпеченню їхніх прав;
– участь у розв’язанні актуальних проблем розбудови Української держави;
– сприяння становленню і розвитку громадянського суспільства і третього (неурядового
й некомерційного) сектору в Україні;
– визначення актуальних проблем задоволення національно-культурних, мовних, освітніх, творчих, соціальних, економічних, інформаційних, вікових та інших інтересів українців, та сприяння їх вирішенню.
2.3 Для виконання своїх завдань УВКР у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутними повноваженнями:
– здійснює всі доцільні і можливі організаційні заходи щодо координації і підтримки дій організацій-членів УВКР;
– ідейно, організаційно, інформаційно, консультативно та матеріально підтримує членів УВКР;
– виконує функції громадського ресурсного центру в Україні і українському зарубіжжі;
– виконує функції громадського експертного й організаційного центру, спрямованого на координацію зусиль української громадськості щодо вивчення, оцінки і реформування усіх сфер життя українського суспільства і громад українського зарубіжжя;
залучає наукові установи, експертні групи, вчених, провідних фахівців до вивчення актуальних проблем українців світу, до розробки програм і проектів вирішення цих проблем;
– сприяє організації і проведенню теоретичних, науково-практичних, соціологічних й інших досліджень з актуальних проблем життя українського суспільства і українського зарубіжжя, розробці та реалізації програм щодо розв’язання цих проблем;
бере участь у організації і проведенню форумів, конгресів, конференцій, семінарів, колоквіумів, тренінгів, фестивалів, виставок, презентацій;
– бере участь у міжнародних акціях, форумах, семінарах, конференціях, фестивалях;
сприяє організації ярмарків, виставок, презентацій;

самостійно або спільно з вітчизняними та іноземними державними, підприємницькими і громадськими організаціями запроваджує спеціальні, заохочувальні, призові премії і стипендії для фізичних і юридичних осіб;
відряджає до інших країн членів Президії УВКР, представників громадськості, фахівців, діячів науки, техніки, культури, мистецтва, промислових і ділових кіл;
вступає як колективний член до інших українських і міжнародних організацій;
– виступає ініціатором, засновником або співзасновником міжнародних організацій, цілі яких відповідають статутній меті УВКР;
здійснює видавничу діяльність, засновує у встановленому порядку власні періодичні поліграфічні й електронні видання, теле- і радіопередачі або канали;
– у встановленому порядку створює підприємства, що здійснюють господарсько-виробничу, сервісну, посередницьку, торговельну, зовнішньоекономічну діяльність, прибуток яких використовується виключно на виконання статутних завдань;
– використовує існуючі міжнародні правові заходи та інститути, міждержавні договори та угоди;
– у встановленому порядку і у визначений спосіб вносить пропозиції до органів влади та управління;
– розповсюджує поза межами України інформацію про українську культуру, історію, сьогодення, сприяє поглибленню знань про українців у сучасному світі.

3. ЧЛЕНИ УВКР, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство в УВКР є добровільним.
3.2. Членство в УВКР є колективним.
3.3. Членами УВКР можуть бути громадські організації України та українського зарубіжжя, які визнають мету, завдання і напрями діяльності УВКР, її Статут, сплачують членські внески, вносять кошти на здійснення окремих проектів і програм УВКР і беруть активну участь у виконанні статутних завдань організації.
3.4. Членами УВКР є її засновники (ініціатори створення УВКР) – українські громадські організації в Україні та за кордоном згідно з протоколом Установчих зборів, а також інші українські громадські організації з України та з-за кордону, які були прийняті до організації пізніше, визнають цей Статут, беруть активну участь у діяльності УВКР щодо реалізації її завдань і досягненні її мети, сплачують вступні та членські внески, вносять кошти на здійснення окремих проектів і програм УВКР.
3.5. УВКР встановлює почесне членство.
3.6. Почесними членами УВКР можуть бути фізичні особи, які досягли визначних успіхів у діяльності на користь світового українства та України, виконанні статутних завдань УВКР або значною мірою сприяли їх реалізації.
3.7. УВКР встановлює інститут прихильників (доброчинників) УВКР.
3.8. Прихильниками (доброчинниками) УВКР є вітчизняні й закордонні юридичні та фізичні особи, які не претендують або не можуть претендувати на членство в УВКР на підставі вимог пунктів 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 цього Статуту, але здійснили значний внесок в утвердження інтересів України і світового українства, поділяють мету і статутні завдання УВКР або підтримують окремі проекти і програми організації шляхом політичної і організаційної підтримки, або внесення коштів на їх здійснення.
3.9. Прийом до складу колективних членів УВКР провадиться за рішенням Президії УВКР на підставі письмової заяви відповідної громадської організації.

3.10. Прийом до складу почесних членів УВКР і присвоєння відповідного звання провадиться за рішенням Президії УВКР на підставі відповідних подань Голови або Проводу УВКР, організації-члена УВКР.
3.11. Прийом до складу прихильників УВКР і присвоєння відповідного звання провадиться за рішенням Президії УВКР на підставі відповідних подань Голови або Проводу УВКР, , організації-члена УВКР.
3.12. Вихід із числа членів УВКР здійснюється за власним бажанням організації-члена УВКР та на підставі відповідної письмової заяви керівництва цієї організації і затверджується Президією УВКР.
3.13. Членство в УВКР може припинятися без заяви організації-члена УВКР та без її згоди на те на підставі рішення Президії УВКР у випадках грубого порушення організаиією-членом УВКР Статуту УВКР, несплати членських внесків протягом двох років, фактичного припинення її діяльності у складі УВКР, або припинення діяльності самої УВКР.
3.14. Рішення про прийом вступаючого до числа членів, почесних членів, прихильників УВКР приймається шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх на зборах членів Президії УВКР.
3.15. Рішення зборів Президії УВКР правомірне за умови присутності на них не менше половини числа її членів.
3.16. Прийом і вихід з УВКР оформляються Секретаріатом УВКР у вигляді офіційних письмових ухвал Президії УВКР.
3.17. Члени, почесні члени і прихильники УВКР одержують відповідні тимчасові і постійні посвідчення.
3.18. Члени УВКР мають право:
– через своїх представників обирати й бути обраними до керівних органів УВКР;
– брати участь у обговоренні й розв’язанні питань діяльності УВКР;
– брати участь у всіх заходах, що їх організовує і проводить УВКР;
– отримувати достовірну й повну інформацію про діяльність УВКР;
– за потреби отримувати ідейну, організаційну, інформаційну і матеріальну підтримку УВКР;
– вільно припинити своє членство в УВКР.
3.19. Члени УВКР зобов’язані:
– своєю діяльністю сприяти реалізації досягненню мети УВКР і завдань, окреслених у Статуті і програмах діяльності УВКР; брати активну участь у роботі УВКР;
– у міру своїх можливостей надавати УВКР ідейну, організаційну, інформаційну та матеріальну підтримку;
– дотримуватися вимог Статуту УВКР, виконувати рішення її керівних органів;
– сплачувати вступні та членські внески, у міру своїх можливостей вносити кошти на здійснення окремих проектів і програм УВКР.

4. СТАТУТНІ ОРГАНИ УВКР, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Статутними органами УВКР є:
Всесвітній Форум Українців
Президія УВКР
Провід УВКР Голова УВКР
Контрольно-ревізійна комісія УВКР
4.1.1. Найвищим законодавчим органом УВКР є Всесвітній Форум Українців.
4.1.2. На Всесвітній Форум Українців збираються делегати – представники організацій-членів УВКР.
4.1.3. Для участі у Всесвітньому Форумі Українців від кожної організації-члена УВКР обираються делегати, у відповідності з квотами, визначеними Проводом УВКР. Їх повноваження підтверджуються протоколом зборів та відповідним мандатом колективного члена УВКР.
4.1.4. У роботі Форуму можуть брати участь особи, запрошені Президією, Проводом, Головою УВКР без права голосу.
4.1.5. Всесвітній Форум Українців проводиться один раз на чотири роки.
4.1.6. Всесвітній Форум Українців вважається повноважним, якщо у його роботі бере участь не менше половини представників членів УВКР.
4.1.7. Рішення про скликання наступного Форуму, місце та час його проведення приймає попередній Форум.
4.1.8. Рішення Форуму приймаються шляхом відкритого голосування на підставі простої більшості голосів присутніх делегатів від організацій-членів УВКР.
4.1.9. Рішення Форуму оформляються протоколом за підписом Голови УВКР і голови секретаріату Форуму.
4.1.10. До повноважень Всесвітнього Форуму Українців належать:
– оцінка результатів діяльності УВКР за період між Форумами;
– визначення стратегічних напрямів діяльності УВКР;
– обрання Голови УВКР;
– обрання персонального складу Президії УВКР;
– обрання Контрольно-ревізійної комісії УВКР;
– визначення місця і часу проведення наступного Всесвітнього Форуму Українців;
– прийняття рішення про припинення діяльності УВКР чи її реорганізацію.
4.1.11. У необхідних випадках Всесвітній Форум Українців може розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності УВКР.
4.1.12. Рішення Всесвітнього Форуму Українців є обов’язкові до виконання всіма організаціями-членами УВКР та її статутними органами.
4.2. У період між Всесвітніми Форумами Українців вищим органом управління УВКР є Президія УВКР.
4.2.1. Персональний склад Президії УВКР обирається Всесвітнім Форумом Українців на термін 4 (чотири) роки.

4.2.2. Президія УВКР складаються з 37 осіб – Голови УВКР, та по 12 представників від громадських організацій-членів УВКР України, Західної діаспори і діаспори країн СНД.
4.2.3. Для обрання персонального складу Президії УВКР організації-члени УВКР напередодні чергового Форуму, але не пізніше, ніж за 6 місяців до нього, об’єднуються у виборчі групи що мають однакову кількість індивідуальних членів, і визначають та пропонують до обрання на Форумі одного учасника Зборів УВКР від кожної виборчої групи. Виборчі групи формуються на підставі списку організацій-членів УВКР за географічним принципом. Сумарний кількісний склад індивідуальних членів цих груп громадських організацій має бути однаковим. Відповідні розрахунки, формування виборчих груп та необхідну організаційну роботу здійснюють Президія, Секретаріат УВКР і оргкомітет чергового Форуму.
4.2.4. Збори Президії УВКР проводяться не менше одного разу на рік.
4.2.5. Збори Президії УВКР вважаються повноважними, якщо у їх роботі бере участь не менше половини представників організацій-членів УВКР, обраних до складу Президії УВКР.
4.2.6. Рішення про скликання наступних зборів Президії УВКР, місце та час їх проведення приймають попередні збори Президії.
4.2.7. Позачергові збори Президії УВКР скликаються за вимогою однієї третини її членів, Головою УВКР у випадку термінової потреби.
4.2.8. Рішення Президії УВКР приймаються на підставі простої більшості голосів присутніх членів Президії УВКР. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається Президією.
4.2.9. Припускається прийняття Президією УВКР рішень без скликання засідання шляхом телефонного чи електронного опитування кожного з членів Президії з подальшим його письмовим підтвердженням про прийняте ним рішення і оформлення такого рішення засідання Президії протоколом за підписом Голови УВКР та секретаря засідання Президії.
4.2.10. Рішення Президії оформлюються у вигляді протоколу за підписом Голови УВКР і секретаря засідання Президії.
4.2.11. До повноважень Президії УВКР належать:
– Визначення напрямів діяльності УВКР на рік, затвердження програм УВКР і визначення джерел їх фінансування, встановлення та затвердження річного бюджету УВКР;
– Затвердження Статуту УВКР, внесення до нього змін та доповнень;
– Затвердження Голови Секретаріату за поданням Голови УВКР;
– Визначення обсягів вступних і членських внесків організацій-членів УВКР;
– Затвердження Положення про функції, обов’язки і права членів Проводу УВКР та заступників Голови УВКР;
– Обрання складу Проводу УВКР терміном на чотири роки та, у разі необхідності, достроковий перегляд його персонального складу з числа членів Президії УВКР;
– Заслуховування та затвердження звітів Голови і Проводу про результати діяльності УВКР за рік, виконання бюджету року;

– Заслуховування та затвердження звітів Контрольно-ревізійної комісії УВКР про виконання річного бюджету та використання отриманих коштів відповідно до їх призначення;
– Прийом до складу членів, почесних членів і прихильників (доброчинників) УВКР та припинення членства в УВКР;
– внесення змін або доповнень до прийнятих напрямів діяльності УВКР протягом року, затверджених програм УВКР та визначених шляхів їх фінансування, затвердженого річного бюджету УВКР;
– затвердження окремих проектів і програм УВКР та забезпечення їх фінансування за рахунок добровільних внесків членів УВКР або інших джерел фінансування;
– прийняття рішення про створення установ і організацій;
– заснування засобів масової інформації УВКР;
– заснування підприємств, необхідних для виконання статутних завдань;
– Затвердження за поданням Проводу та Голови УВКР кількісного і персонального складу оргкомітету Всесвітнього Форуму Українців;
– Визначення місця і часу проведення чергових зборів Президії УВКР.
4.2.12. У необхідних випадках Президія УВКР може розглядати і приймати рішення з інших питань діяльності УВКР, крім тих, що знаходяться у компетенції інших Статутних органів.
4.2.13. Рішення Президії УВКР є обов’язковими до виконання всіма організаціями-членами УВКР та її статутними органами крім Всесвітнього Форуму Українців. Президія УВКР не правомочна скасовувати рішення Всесвітнього Форуму Українців.
4.3. У період між засіданнями Президії УВКР органом управління УВКР є Провід УВКР.
4.3.1. Провід УВКР обирається Президією УВКР з числа її членів терміном на 4 роки ( за виключенням Голови Секретаріату).
4.3.2. Провід УВКР складається з 8 членів – Голови УВКР, 2-х представників від Східної діаспори (1 від Росії, 1 від інших країн), 2-х – від, Західної діаспори (1 від Америки та 1 від Європи) і 2 від України та Голови Секретаріату УВКР.
– З числа членів Проводу Президією обирається також три Заступники Голови УВКР (по 1 від Східної, Західної діаспори та України).
– Засідання Проводу УВКР проводяться за потребою (про що сповіщає Голова УВКР), але не менше чотирьох разів на рік.
– У роботі Проводу УВКР можуть брати участь запрошені ним особи. Рішення Проводу УВКР приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Президії УВКР і оформляються протоколом за підписом Голови УВКР. У випадку рівного розподілу голосів вирішальний голос належить Голові УВКР.
– Припускається прийняття Проводом УВКР рішень без скликання засідання шляхом опитування кожного члена Проводу УВКР (з подальшим його письмовим або електронним підтвердженням про прийняте ним рішення з того або іншого питання) і оформленням відповідного рішення протоколом за підписом Голови УВКР / секретаря засідання Проводу.
– Провід здійснює свої функції через Секретаріат УВКР на основі “Положення про Секретаріат УВКР”, яке затверджується Президією УВКР.

4.3,3. До повноважень Проводу УВКР належать:
– підготовка необхідних документів чи їх проектів для організації та проведення Всесвітнього Форуму Українців, Президії УВКР;

– підготовка проектів діяльності УВКР на рік, проектів програм УВКР та шляхів їх фінансування, проектів річних бюджетів УВКР;
– формування пропозицій щодо кількісного та персонального складу оргкомітету Всесвітнього Форуму Українців;
– за нагальної потреби – внесення змін чи доповнень до прийнятих напрямів діяльності УВКР протягом року, затверджених програм УВКР та визначених шляхів їх фінансування, затвердженого річного бюджету УВКР, з подальшим затвердженням цих змін і доповнень на зборах Президії УВКР;
– затвердження окремих проектів і програм УВКР, що не були прийняті Президією УВКР, але зумовлені виконанням завдань УВКР об’єктивними обставинами, виконанням поточних завдань, та забезпечення їх фінансування за рахунок добровільних внесків членів УВКР (чи інших джерел фінансування), з подальшим їх затвердженням Президією УВКР;
– визначення доцільності та порядку участі УВКР у міжнародних форумах, конференціях, акціях;
– визначення порядку організації та проведення різноманітних заходів по обміну досвідом, наданню допомоги, налагодженню та підтриманню тісних зв’язків у світі між українськими вченими, фахівцями різноманітних сфер суспільного життя;
– визначення способів використання загальновизнаних міжнародних правових заходів та інститутів, міждержавних договорів та угод у діяльності УВКР;
– у встановленому порядку та у визначений спосіб внесення пропозицій до органів влади та управління;
– прийняття та оприлюднення від імені УВКР заяв, декларацій, меморандумів та інших документів;
– прийняття рішення про доцільність та раціональність використання організаційної й матеріальної підтримки діяльності УВКР її членами або надання такої підтримки членам УВКР;
– У необхідних випадках Провід УВКР може розглядати і приймати рішення з інших питань діяльності УВКР, які не входять до повноважень Всесвітнього Форуму Українців і Президії УВКР.
– Рішення Проводу УВКР є обов’язковими для Секретаріату УВКР та організацій-членів УВКР, яких вони стосуються.
4.4. У період між засіданнями Президії і Проводу УВКР роботою УВКР керує Голова УВКР.
4.4.1. Голова УВКР обирається Всесвітнім Форумом Українців на термін 4 (чотири) роки.
4.4.2. Голова УВКР має такі повноваження:
– Організовує оперативне управління УВКР, її програмною діяльністю, забезпечує виконання статутних завдань організації;
– Здійснює контроль за виконанням і реалізує рішення Форуму, Президії та Проводу УВКР;
– Представляє УВКР перед законодавчими й виконавчими органами, перед громадськістю України, закордонними та міжнародними інституціями;
– Має право першого підпису на робочих і фінансових документах УВКР;

– Діє без доручення від імені УВКР, представляє її інтереси в стосунках з іншими вітчизняними, закордонними, міжнародними державними і недержавними установами, організаціями, підприємствами;
– Безпосередньо керує роботою і засіданнями Президії та Проводу УВКР, координує їх діяльність;
– На вимогу однієї третини організацій-членів УВКР скликає позачерговий Всесвітній Форум Українців, а на вимогу однієї третини членів Президії або за нагальних обставин за власною ініціативою – а позачергові Збори Президії УВКР;
– Здійснює контроль за роботою Секретаріату УВКР;
– Видає в межах своєї компетенції нормативні документи, накази, розпорядження, дає вказівки, обов’язкові для всіх членів, підрозділів і працівників УВКР;
– Рекомендує для затвердження Президією УВКР кандидатуру на посаду Голови Секретаріату УВКР:
– Вимагає і одержує від Голови Секретаріату УВКР звіти про кадрову політику та поточну статутну і фінансово-господарську діяльність Секретаріату УВКР;
– Затверджує за поданням Голови Секретаріату УВКР склад Секретаріату УВКР;
– Вирішує інші питання, що за цим Статутом належать до компетенції Голови УВКР;
– В залежності від обставин делегує свої функції заступникам Голови УВКР.
4.43. Рішення Голови УВКР є обов’язковими до виконання всіма організаціями-членами УВКР, підрозділами і представництвами організації, Секретаріатом УВКР.
4.5. Секретаріат УВКР є діловим органом УВКР. Його очолює Голова Секретаріату УВКР.
4.5.1. Голова Секретаріату УВКР затверджується Президією УВКР і на протязі виконання своєї функції входить до складу Проводу УВКР.
4.5.2. Голова Секретаріату УВКР виконує такі функції:
– формує Секретаріат УВКР, складає і пропонує до затвердження Проводом УВКР штатний розклад Секретаріату;
– відповідно до затвердженого штатного розкладу УВКР і чинного трудового законодавства України та за погодженням з Головою УВКР приймає і звільняє з роботи працівників Секретаріату;
– організовує виконання завдань УВКР, рішень, програм, проектів та заходів УВКР прийнятих Всесвітнім Форумом Українців, Зборами УВКР та Президією УВКР;
– розпоряджається майном та коштами УВКР відповідно до затвердженого бюджету УВКР;
– відповідає за організацію і проведення фінансово-господарської та іншої поточної діяльності УВКР у межах наданих йому повноважень згідно з “Положенням про Секретаріат УВКР”.
4.6. Провід УВКР може покладати виконання окремих завдань (програм, проектів) УВКР на
організації-члени УВКР або на співробітників органів, створених для виконання завдань УВКР. Таким членам УВКР або членам робочих органів за рішенням Проводу УВКР надає матеріальну підтримку.

4.7. Контрольно-ревізійна комісія УВКР обирається Всесвітнім Форумом Українців з представників від України, Східної та Західної діаспори у складі 5 осіб (голови та 4-х її членів – двоє від України і по одному від Західної та Східної діаспори) терміном на чотири роки. Голова комісії обирається на першому організаційному засіданні її новообраного складу.
4.7.1. Контрольно-ревізійна комісія УВКР здійснює перевірку виконання річного бюджету УВКР, використання органами УВКР отриманих коштів відповідно до їх призначення чи розпорядження майном УВКР, відповідність дотримання Статуту.
4.7.2. За результатами перевірок комісія складає звіт та подає його на затвердження Президії УВКР.
4.7.3. За дорученням Президії УВКР Контрольно-ревізійна комісія УВКР здійснює й інші функції щодо здійснення фінансового контролю.
4.7.4. При необхідності Контрольно-ревізійна комісія може скористатися зовнішнім незалежним аудитом.

5. ПРАВА УВКР, ЇЇ МАЙНО, ЗДІЙСНЕННЯ УВКР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1.  Для здійснення своїх цілей і завдань УВКР у встановленому чинним законодавством порядку користується правом:
– підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
– представляти і захищати законні інтереси УВКР та своїх організацій-членів у державних та громадських органах;
– згідно зі Статутом УВКР створювати організації і фонди, необхідні для фінансування і виконання статутних завдань;
– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
– розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
– засновувати засоби масової інформації;
5.2. УВКР може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.
УВКР набуває права власності на кошти та інше майно:
– передане членами УВКР;
– передане державою у встановленому чинним законодавством порядку;
– набуте від вступних та членських внесків;
– пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями (благодійні внески);
– придбане за рахунок власних коштів;

– набуте в результаті господарської та іншої діяльності створених УВКР госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств зі статусом юридичної особи;
– придбане на інших підставах, не заборонених законом.
Кошти і майно УВКР використовуються виключно для виконання статутних завдань і досягнення цілей УВКР.
5.3. З метою виконання статутних завдань і досягнення цілей УВКР може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у встановленому законом порядку.
5.4. УВКР веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету виплати у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством України.

6. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УВКР

6.1. Зміни та доповнення до Статуту УВКР вносить Президія УВКР у порядку, визначеному пунктом 4.2 цього Статуту. Нова редакція набирає чинності з моменту реєстрації Міністерством юстиції України. Діючі статутні органи продовжують виконання своїх функцій до моменту переобрання на черговому Всесвітньому Форумі українців та Президії УВКР.
6.2. Про зміни, що сталися у статутних документах, УВКР у 5-денний термін інформує легалізуючий орган.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УВКР

7.1. Припинення діяльності УВКР може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація УВКР проводиться за рішенням Всесвітнього Форуму Українців чи Президії УВКР.
У випадку реорганізації УВКР її права та обов’язки переходять до її правонаступників.
7.3. Ліквідація УВКР проводиться:
– за рішенням Всесвітнього Форуму Українців;
– за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.4. У випадку ліквідації УВКР її майно та кошти передаються організаціям-членам УВКР
або зараховуються у прибуток держави у встановленому чинним законодавством
порядку.

Рахунок УВКР для благодійних внесків

Одержувач: Українська Всесвітня Координаційна Рада, Код ЄДРПОУ 19357222; Рахунки: 26008114153001 (укр. гривня) 26007114153002 (долар США) 26006114153003 (Євро) 26005114153004 (фунт стерлінгів); Банк одержувача: ПАТ «Банк «Київська Русь»; МФО 319092;

Архів

Завантажити усі матеріали зі старого сайту УВКР


Резолюції

Переглянути текст резолюції V Всесвітнього форуму українців


Контакти

01004, Київ, вул.Антоновича 3-б, тел. 287-22-41