УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ПРО УВКР Статут Української Всесвітньої Координаційної Ради


І. 3АГАЛЬН1 ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Українська Всесвітня Координаційна Рада (надалі за текстом “УВКР”) є незалежна міжнародна спілка громадських організацій, створена українськими громадськими організаціями з України та з-за кордону, згідно з рішенням Установчих зборів.

Повна назва УВКР українською мовою – Українська Всесвітня Координаційна Рада.

Скорочена назва УВКР українською мовою – УВКР.

1.2.    УВКР є спілка громадських (неурядових) організацій, які добровільно об’єднують громадян для задоволення й захисту їхніх національно-культурних, мовних, освітніх, економічних, вікових та інших інтересів.

УВКР здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, іншого чинного законодавства України, норм міжнародного права, цього Статуту, а також беручи до уваги законодавство країн місця знаходження організацій-членів УВКР.

1.3.    За своїм статусом УВКР є міжнародна спілка громадських організацій, діяльність якої поширюється на територію України та інших держав.

1.4.    УВКР провадить свою діяльність демократичними методами на основі добровільності, відкритості, рівноправності всіх організацій-членів УВКР, самоврядування, законності та гласності, не претендує на централізоване керівництво жодними українськими організаціями й не бере участі у політичній діяльності.

1.5.    УВКР є юридична особа за законодавством України і набуває прав юридичної особи від дня її реєстрації.

УВКР має самостійний баланс, необхідні рахунки в банківських установах (у тому числі й валютний рахунок).

УВКР має печатку та штампи зі своїм найменуванням, а також власну символіку, зразки яких затверджені Президією УВКР, якою користується для позначення документації, об’єктів, транспортних засобів, тощо, які належать їй. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

1.6.    Юридична адреса (місцезнаходження) УВКР – 01034, Україна, м. Київ, вул. Горького, 3-б.

1.7.    Офіційною робочою мовою УВКР є українська мова.

ІІ. мета й завдання увкр

2.1. Метою створення та діяльності УВКР є:

сприяння зміцненню й розбудові незалежної, соборної, демократичної Української держави, збереженню національної ідентичності й задоволенню національно-культурних потреб українців у країнах оселення, а також сприяння співпраці України з закордонним українством.

2.2. Для досягнення визначеної мети, завданням УВКР є:

координація дій усіх організацій-членів УВКР, спрямованих на зміцнення й розбудову незалежної, соборної, демократичної Української держави, на збереження національної ідентичності й задоволення національно-культурних потреб українців у країнах оселення, на розвиток співпраці України з закордонним українством;

участь у розв’язанні актуальних проблем розбудови Української держави;

допомога становленню взаємовигідних рівноправних стосунків між Україною та іншими державами;

визначення актуальних проблем задоволення національно-культурних, мовних, освітніх, творчих, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів українців, пошук розв’язання цих проблем;

зміцнення та поглиблення зв’язків українських закордонних громад з Україною;

сприяння поверненню (переселенню) закордонних українців в Україну та забезпеченню їхніх прав.

2.3. На виконання своїх завдань УВКР у встановленому чинним законодавством порядку: здійснює всі доцільні можливі й необхідні організаційні заходи по координації дій організацій-членів УВКР;

ідейно, організаційно та матеріально підтримує членів УВКР;

організовує та проводить науково-практичні, теоретичні, інші можливі дослідження з актуальних проблем життя українців, розробляє та реалізовує програми розв’язання цих проблем;

залучає наукові установи, експертні групи, вчених, провідних фахівців до вивчення актуальних проблем життя українців, до розробки проектів чи програм їх розв’язання та безпосереднього здійснення цих проектів чи програм;

бере участь у міжнародних форумах, конференціях, акціях, інших подібних заходах;

організовує та проводить різноманітні заходи по обміну досвідом, наданню допомоги, налагодженню та підтриманню тісних зв’язків у світі між українськими вченими, фахівцями в усіх сферах суспільного життя;

використовує загальновизнані міжнародні правові заходи та інститути, міждержавні договори та угоди;

у встановленому порядку та у визначений спосіб вносить пропозиції до органів влади та управління;

розповсюджує поза межами України різноманітну інформацію про українську культуру, історію, сьогодення, національний менталітет, що сприяє поглибленню знань про українців у сучасному світі;

здійснює інші необхідні дії, які не суперечать чинному законодавству України чи нормам міжнародного права, а також цьому Статуту.


ІІІ. члени увкр, їх права та обов’язки

3.1. Членами УВКР є її засновники (ініціатори створення УВКР) – українські громадські організації в Україні та за кордоном згідно з протоколом Установчих зборів.

У подальшому в члени УВКР можуть бути прийняті інші українські громадські організації з України та з-за кордону, які є юридичними особами, визнають цей Статут, мають бажання взяти активну участь у діяльності УВКР, у реалізації завдань та досягненні її мети, сплачують вступні та членські внески, вносять кошти на здійснення окремих проектів і програм УВКР.

3.2. Прихильниками (доброчинниками) УВКР є юридичні та фізичні особи, які не претендують 

       на членство, але підтримують окремі проекти і програми, вносять кошти на їх здійснення.

3.3. Прийом у члени УВКР провадиться за рішенням Загальних зборів представників членів

       УВКР за наявності письмової заяви відповідної громадської організації.

    Рішення про прийом вступаючого у члени УВКР приймається відкритим голосуванням

    більшістю голосів присутніх на Загальних зборах представників членів УВКР. При цьому

    рішення Загальних зборів правомірне за умови присутності на них не менше половини

    представників членів УВКР.

    Припинення членства в УВКР можливе за власним бажанням члена УВКР (за наявності

    письмової заяви члена УВКР про це) або за рішенням Загальних зборів представників

    членів УВКР у випадку недотримання членом УВКР вимог цього Статуту. Рішення про

    припинення членства в УВКР приймається у такому ж порядку, як і при прийомі до УВКР.

3.4. Організації-члени УВКР мають право:

            отримувати достовірну й повну інформацію про діяльність УВКР;

            брати участь у всіх заходах, що їх організовує і проводить УВКР;

            брати участь у обговоренні й розв’язанні питань діяльності УВКР;

            через своїх представників обирати й бути обраними до керівних органів УВКР;

            за потреби отримувати ідейну, організаційну чи матеріальну підтримку УВКР;

            вільно припинити своє членство в УВКР.

3.5. Оганізації-члени УВКР зобов’язані:

            своєю діяльністю сприяти реалізації завдань та досягненню мети УВКР;

            брати активну участь у роботі УВКР;

            у міру своїх можливостей надавати УВКР ідейну, організаційну та матеріальну            підтримку;

            дотримуватися вимог Статуту УВКР, виконувати ішення її керівних органів;

            сплачувати вступні та членські внески, у міру своїх можливостей вносити кошти на

            здійснення окремих проектів і програм УВКР.

 

 

ІV. статутні органи увкр, їх повноваження

 

4.1. Вищим органом управління УВКР є Всесвітній Форум Українців.

          

У період між Всесвітніми Форумами Українців вищим органом управління УВКР є Загальні збори представників організацій-членів  УВКР (збори представників усіх членів  УВКР – надалі за текстом Збори УВКР).

 

У період між Зборами УВКР органом управління УВКР у визначених цим Статутом межах повноважень є Президія УВКР, а в період між засіданнями Президії УВКР – Голова УВКР.

Постійно діючим виконавчим органом УВКР є Секретаріат УВКР.

 

4.2. Всесвітній Форум Українців складається з представників організацій-членів УВКР. Кількість представників від кожної організації-члена УВКР визначає сама організація-член УВКР, еле не більше 3-х осіб. У роботі Форуму можуть брати участь особи, запрошені Президією УВКР.

           

Всесвітній Форум Українців проводиться один раз на чотири роки і вважається повноважним, якщо у його роботі бере участь не менше половини представників організацій-членів УВКР. Рішення про скликання наступного Форуму, місце та час його проведення приймає попередній Форум.

 

Рішення Форуму приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх представників організацій-членів УВКР.

 

Рішення оформляється протоколом за підписом Голови УВКР.

 

До повноважень Всесвітнього Форуму Українців належать:

  оцінка результатів діяльності УВКР за період між Форумами;

  визначення основних напрямів діяльності УВКР;

  створення необхідних органів УВКР, обрання їх складу;

  прийняття рішення про пипинення діяльності УВКР чи її реорганізацію.

 

У необхідних випадках Всесвітній Форум Українців може  розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності УВКР.

 

Рішення Всесвітнього Форуму Українців є обов’язкові до виконання всіма організаціями-членами УВКР та її статутними органами.

 

4.3. Збори УВКР складаються з представників організацій-членів УВКР – по одному представнику від кожної організації-члена УВКР. У роботі Зборів УВКР можуть брати участь особи, запрошені Президією УВКР.

 

        Збори УВКР проводяться не менше одного разу на рік і вважаються повноважні, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини представників організацій-членів УВКР. Рішення про скликання наступних Зборів УВКР, місце та час їх проведення приймають попередні Збори УВКР.

       

        Позачергові збори УВКР скликаються Президією УВКР за вимогою однієї третини організацій-членів УВКР.

 

        Рішення Зборів УВКР пиймається відкритим  голосуванням простою більшістю голосів присутніх представників організацій-членів УВКР. Рішення оформляється протоколом за підписом Голови УВКР.

 

        До повноважень Зборів УВКР належать:

       

        Визначення напрямів діяльності УВКР на рік, затвердження програм УВКР та визначення джерел їх фінансування, встановлення та затвердження річного бюджету УВКР;

 

        Затвердження Статуту УВКР, внесення до нього змін та доповнень;

 

        Визначення розміру вступних і членських внесків оганізацій-членів УВКР;

 

        Обрання Президії УВКР і Голови УВКР терміном на чотири роки та дострокове їх відкликання у випадках необхідності;

 

        Обрання Контрольно-ревізійної комісії УВКР (кількістю 5 осіб у складі голови й чотирьох членів) терміном на чотири роки та дострокове відкликання її членів у випадках необхідності;

 

        Заслуховування та затвердження звітів Секретаріату УВКР і Президії УВКР про результати діяльності УВКР за рік, виконання програм УВКР, виконання бюджету року, надходження вступних та членських внесків, внесення членами УВКР коштів на здійснення окремих проектів і програм, надходження благодійних пожертв та їх використання за призначенням;

 

        Заслуховування та затвердження звітів Контрольно-ревізійної комісії УВКР про виконання річного бюдженту та використання отриманих коштів відповідно до їх призначення;

 

        Прийом у члени УВКР та припинення членства в УВКР;

 

        Створення установ і організацій;

 

        Заснування засобів масової інформації;

 

        Заснування підприємств, необхідних для виконання статутних завдань;

 

        Прийняття рішення про припинення діяльності УВКР чи її реорганізацію;

 

        У необхідних випадках Збори УВКР можуть розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності УВКР;

 

        Рішення зборів УВКР є обов’язкові до виконання всіма членами УВКР та її статутними органами (окрім Всесвітнього Форуму Українців).

 

4.4. Президія УВКР обирається у складі Голови УВКР та членів Президії, до якої входять три заступники Голови УВКР – по одному заступнику від України, від Східної та Західної діаспори. У роботі Президії УВКР можуть брати участь запрошені нею особи.

 

        Засідання Президії УВКР проводиться за потребою (про що сповіщає Голова УВКР та за погодженням з ним – членів Секретаріату УВКР, здійснення контролю за його діяльністю, заслуховування звітів Голови Секретаріату про діяльність УВКР.

 

        У необхідних випадках Президія УВКР може розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності УВКР, які не входять до повноважень Всесвітнього Форуму Українців та Зборів УВКР.

 

        У необхідних випадках Президія УВКР може розглядати і приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності УВКР, які не входять до повноважень Всесвітнього Форуму Українців та Зборів УВКР.

Рішення Президії УВКР є обов’язковими до виконання Секретаріатом УВКР, а також членами УВКР, яких вони стосуються.

 

4.5. У період між засіданнями Президії УВКР її функції у повному обсязі виконує Голова УВКР.

 

         Голова УВКР представляє УВКР перед законодавчими й виконавчими органами, перед громадськістю України, закордонними та міжнародними інституціями, має право підпису документів УВКР.

 

         Рішення Голови УВКР є обов’язковими до виконання Секретаріатом УВКР, а також членами УВКР, яких вони стосуються.

 

4.6. Постійно діючим виконавчим органом УВКР є Секретаріат УВКР на чолі з Головою Секретаріату УВКР, який відповідає за роботу Секретаріату.

 

         В залежності від необхідності виконання тих чи інших завдань УВКР на поточний момент, Президія УВКР (за погодженням з Головою Секретаріату УВКР) формує Секретаріат УВКР і затверджує його штатний розклад.

 

         Відповідно до визначеного і затвердженого штатного розкладу, Голова Секретаріату УВКР приймає на роботу в Секретаріат відповідних працівників. На працівників Секретаріату УВКР поширюється дія законодавства України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

 

4.7. Секретаріат УВКР на чолі з його Головою забезпечує виконання завдань УВКР, рішень, програм, проектів та заходів УВКР, прийнятих Всесвітнім Форумом Українців, Зборами УВКР, Президією та Головою УВКР.

 

         Голова Секретаріату УВКР вирішує всі питання діяльності УВКР та вчиняє будь-які необхідні дії, за винятком тих, що належать до компетенції Всесвітнього Форуму Українців, Зборів УВКР, Президії УВКР та Голови УВКР. Зокрема, Голова Секретаріату УВКР:

 

         Організовує виконання завдань УВКР, рішень, програм, проектів та заходів УВКР прийнятих Всесвітнім Форумом Українців, Зборами УВКР та Президією УВКР;

 

         Діє від імені УВКР у межах, встановлених цим Статутом, репрезентує УВКР в установах, організаціях, підприємствах, фірмах як в Україні, так і за кордоном;

 

         Без довіреності укладає договори, угоди, контракти та вчиняє будь-які інші дії від імені УВКР у межах своїх повноважень;

 

         Розпоряджається майном та коштами УВКР відповідно до затвердженого бюджету УВКР на рік, визначеного порядку використання вступних і членських внесків, визначеного порядку використання внесених членами УВКР коштів на здійснення окремих проектів і програм, призначення благодійних пожертв, визначеного порядку фінансування заходів УВКР, затвердженого штатного розкладу Секетаріату УВКР, визначеного порядку використання іншого майна та коштів УВКР.

 

         Голова Секретаріату відповідає за організацію і проведення фінансово-господарської та іншої поточної діяльності УВКР у межах наданих йому повноважень.

 

         Голова Секретаріату УВКР підзвітний Президії та Голові УВКР. За їх дорученням Голова Секретаріату УВКР звітує Зборам УВКР.

 

4.7. Виходячи з необхідності доцільного й раціонального використання коштів УВКР, Президія УВКР може покладати виконання окремих завдань (програм, проектів) УВКР на тих, чи інших членів УВКР або на членів органів, створених для виконання завдань УВКР, за їх згодою і можливістю надавати таку допомогу. Таким членам УВКР або членам робочих органів Президія УВКР виділяє матеріальну підтримку.

 

4.8. Контрольно-ревізійна комісія УВКР обирається з представників від України, Східної та Західної діаспори у складі 5 осіб (голови та 4-х її членів) терміном на чотири роки. Голова комісії обирається на її першому новообраному організаційному засіданні.

 

         Контрольно-ревізійна комісія УВКР здійснює перевірку виконання річного бюджету УВКР, використання органами УВКР отриманих коштів відповідно до їх призначення чи розпорядження майном УВКР.

        

         За результатами перевірок комісія складає звіт та подає його на затвердження Зборам УВКР.

 

         За дорученням Зборів УВКР Контрольно-ревізійна комісія УВКР здійснює й інші подібні функції щодо здійснення фінансового контролю.

 

 

V. ПРАВА УВКР, ЇЇ МАЙНО, ЗДІЙСНЕННЯ УВКР

фінансово-господарської та іншої діяльності

 

5.1. Для здійснення своїх цілей і завдань УВКР у встановленому чинним законодавством порядку користується правом:

        

         підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

 

         виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

 

         представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх організацій-членів у державних та громадських органах;

 

         ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

 

         створювати установи і організації;

 

         одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

 

         розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

         засновувати засоби масової інформації;

 

         засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань.

 

5.2. УВКР може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.

 

         УВКР набуває права власності на кошти та інше майно:

 

передане членами УВКР;

 

передане державою у встановленому чинним законодавством порядку;

 

набуте від вступних та членських внесків;

 

пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями (благодійні внески);

 

придбане за рахунок власних коштів;

 

набуте в результаті господарської та іншої діяльності створених УВКР госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств зі статусом юридичної особи;

 

придбане на інших підставах, не заборонених законом.

 

Право власності УВКР реалізується її вищими органами – Всесвітнім Форумом Українців, Зборами УВКР та Президією УВКР у визначеному цим Статутом порядку.

 

Функції щодо господарського управління майном УВКР покладені на Секретаріат УВКР у визначеному цим Статутом порядку.

 

Кошти і майно УВКР використовуються виключно для виконання статутних завдань і досягнення цілей УВКР.

 

5.3. З метою виконання статутних завдань і досягнення цілей УВКР може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у встановленому законом порядку.

 

5.4. УВКР веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством України.

 


VІ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УВКР

 

6.1. Зміни та доповнення до Статуту УВКР вносять Збори УВКР у порядку, визначеному пунктом 4.3 цього Статуту.

 

6.2. Про зміни, що сталися у статутних документах, УВКР повідомляє у 5-денний термін легалізуючий орган.

 

 

VІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УВКР

 

7.1. Припинення діяльності УВКР може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

 

7.2. Реорганізація УВКР проводиться за рішенням Всесвітнього Форуму Українців чи Зборів УВКР.

 

У випадку реорганізації УВКР її права та обов’язки переходять до її правонаступників.

 

7.3. Ліквідація УВКР проводиться:

 

         за рішенням Всесвітнього Форуму Українців чи Збоів УВКР;

 

         за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

7.4. У випадку ліквідації УВКР її кошти та інше майно не може перерозподілятися між членами УВКР і використовується для виконання статутних завдань УВКР або на благодійні цілі, про що приймають відповідне рішення Всесвітній Форум Українців чи Збори УВКР.

 

         У передбачених законодавчими актами випадках кошти та інше майно УВКР (при її ліквідації) за рішенням суду спрямовується в дохід держави. 

 


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004