УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


АНАЛІТИКА
Акція "Вісла"
2007-05-14

 

Акція "Вісла"

 

З серпня 1990 р., коли Верховна Рада УРСР вже проголосила Дек­ларацію про державний суверенітет України (це було 16 липня того ж року) і в Україні точилася тяжка боротьба між прихильниками збере­ження совітської наддержави і патріотичними, рухівськими силами, які закликали валити „імперію зла", Сенат Польщі засудив Акцію „Вісла", визнавши, що в ній „застосовано властиву для тоталітарних режимів засаду колективної відповідальності". Це була не лише об'ява честі й совісті поляків, а й моральна допомога в складний час українському народові, який готувався остаточно скинути із себе ко-муно-московське ярмо і використав ухвалу Сенату у своїй боротьбі за державну самостійність.

Як голова Комісії в Закордонних спра­вах Верховної Ради я готував Заяву нашо­го тоді ще формально радянського парла­менту у відповідь на ухвалу Сенату Поль­щі. В тій Заяві писалося: „Верховна Рада УРСР висловлює переконання, що завдя­ки спільним зусиллям українці й поляки подолають наслідки трагічної минувшини і започаткують новий етап у взаєминах між нашими народами і державами". Це було ще за рік до проголошення україн­ської державної незалежності, але ми ро­зуміли ухвалу Сенату Польщі як доку­мент, що передбачає державні стосунки між українцями й поляками.

Ми тоді вважали і тепер так вважаємо, що Акція „Вісла" була санкціонована центральними радянськими політичними органами. Комуністичний уряд Польщі мав благословення на цей злочин від ста­лінської Москви, яка по війні й особливо 1947 року зазнавала ударів з боку Україн­ської Повстанської Армії й займалася де­портацією сотень тисяч галичан і волиняків на Сибір. Примусове переселення 150 тисяч українців Закерзоння з їх споконвічно етнічних територій на землі Пів­нічної та Західної Польщі було, крім усьо­го іншого, підтримкою сталінської політи­ки, яка прагнула підрубати українство, розпорошити націю, що під час і після Другої світової війни вела збройну бороть­бу за свою державу.

Українська Повстанська Армія, створе­на як відсіч українського народу гітлерів­ським окупантам, уславлена героїчними бойовими діями проти більшовицького поневолення України, воювала і на тери­торії окупованої німцями Польщі, і тоді, коли Польща змушена була стати васалом Москви. В цій партизанській війні було пролито немало невинної української і польської крові.

Армія Крайова й УПА не зуміли об'єднатися, хоч окремі їхні спільні акції були. Збройне протистояння патріотично настроєних українців і поляків у часи Другої світової війни й після неї було найжахливішою помилкою обох сторін, та було б ще гіршою помилкою, якби вони сьогодні піддалися нашептам диявола помсти і своїми божевільними діями під­ривали колосальні досягнення порозу­міння, єдності між українським і польсь­ким народами, між нашими державами.

Те, що комуністичні польські правителі ненавиділи УПА, можна зрозуміти, але неможливо збагнути тих польських пат­ріотів, які, проливши свою кров за на­ціональну суверенність своєї країни, ви­борюючи в прислужників Москви сучасну демократичну Польщу, нездатні віддати належну пошану українським воїнам, які вмирали за ту Україну, яка сьогодні є найбільшим приятелем Польщі, її опорою на Сході.

Великий стратег українсько-польського порозуміння Єжи Гедройц, один з перших ініціаторів відзначення 50-ї річниці Акції „Вісла", писав: „Долі українського та польського народів у століттях переплели­ся, утворивши нерозривний вузол. То століття незмірно криваві, позначені ко­зацькою війною, уманською різнею, навзаємним вирізанням у часи останньої війни, закінчуючи операцією „Вісла". („Культура", N° І, 1995). Як бачимо, Гед­ройц причисляв Акцію „Вісла" до най­тяжчих трагедій спільної українсько-поль­ської історії. Але він же розумів, що во­рожі українсько-польські взаємини ніко­ли, ні разу не принесли користі ні польсь­кому, ні українському народові, а всі пе­ремоги тієї чи іншої сторони були шкідливи­ми, майже згубними для обох народів. Гедройц заклав основи нової польської політики щодо України, яка почала реалізовуватися ухвалою Сенату Польщі що­до злочинності Акції „Вісла".

Українці в Польщі не були задоволені ухвалою Сенату про Акцію „Вісла", в якій згадка про УПА прочитувалась як виправ­дання промосковському польському ре­жимові. Вони збиралися на віча й конфе­ренції, обговорювали цей злочин і спра­ведливо вимагали, щоб і Сейм Польщі визнав Акцію „Вісла". Юрій Рейтта, Мирон Кергичак звернулися до голови Сей­му В'єслава Хжановського з Петицією у справі ліквідації наслідків Акції „Вісла". В тому обширному документі подано глибо­кий аналіз Акції „Вісла" і запропоновано ряд правових засад, на підставі яких Польська держава мала відшкодувати пе­реселенцям втрату їхнього майна, повер­нути на рідні землі тих, хто цього забажає.

Пан В'єслав Хжановський відписав ук­раїнцям приблизно так: "Я передаю вашу Петицію на розгляд Сеймової Комісії Суспільної Політики і до Комісії національ­них та етнічних меншин". Там ота Петиція пе­ребуває досі без відповіді.

Державні діячі України також висловлюва­ли потребу осуду Акції „Вісла" з боку Сейму Польщі. 13 січня 1993 р. Леонід Кучма (тоді прем'єр українського уряду) в розмові з пре­м'єром польського уряду Ганною Сухоцькою ставив питання про визнання Сеймом Польщі злочинного характеру Акції „Вісла". Пані Сухоцька згадує: „Я прем'єрові (Кучмі) не сказала, що уряд осудить Акцію „Вісла". Я повідомила, що польський уряд буде об'єк­тивно виясняти справу Акції „Вісла", і того ж вимагаємо від пана прем'єра в стосунку до того, що діялося з поляками на Волині, За­хідній Україні". За роки, що минули від цієї розмови, сталося все, що тоді вимагала пані Сухоцька від пана Кучми. Українська сторо­на покаялася за різню на Волині, посприяла відбудові цвинтаря „Орлят" у Львові, віддала польським громадам в Україні десятки римо-католицьких костелів, які тепер уже відбудо­вані і сяють хрестами.

Сучасні взаємини України й Польщі від­значаються розумінням обидвох сторін тієї правди, що її висловив ще Тарас Шевченко, а потім повторив Юзеф Пілсудський: „...Упа­док Польщі — це водночас упадок України і навпаки". Чимало вже досягнуто у сферах політичного, економічного та культурного співробітництва, створено настрій добро­сусідського приятельства, який домінує в се­редовищі українських і польських інтелекту­альних еліт. Щось більше як співробітництво відчуваємо в миротворчій службі українсько-польського батальйону в Косовому, в діяль­ності наших представників у Парламентській Асамблеї Ради Європи, в загальній і повсюд­ній підтримці України, яку надають нам по­ляки в інстанціях Європейського Союзу і НАТО.

Знаменним фактом у цьому дусі є осуд Ак­ції „Вісла", схвалений Сеймиком Вармінсько-Мазурського воєводства 24 квітня цього року. „З нинішньої історичної перспективи, - читаємо в його ухвалі, — Акцію „Вісла" як переслідування цивільної людності треба не лише засудити, а й визнати за незгідне із най­головнішими людськими та громадянськими правами". Чи може цей благородний факт послужити прикладом для сейму Польщі? Не знаю, але Вармінсько-Мазурськрму Сейми­кові від імені Української Всесвітньої Коор­динаційної Ради висловлюємо глибоку вдяч­ність.

Україна переповнена вдячністю до польсь­ких політиків, які зробили найбільше для того, щоб загальноєвропейські парламенти та парламенти окремих країн визнали голодо­мор в Україні 1932—33 рр. геноцидом, орга­нізованим комуністичною диктатурою СРСР проти українського народу.

Громадськість України і громадськість Польщі щойно пережили спільну велику радість з нагоди здобуття права провести 2012 р. спільно на стадіонах України й Польщі світо­вий футбольний чемпіонат.

Але, прочитавши в „Газеті Виборчій" від 27 лютого цього року про те, що комба-танські кола Польщі планують збудувати у Варшаві „макабричний пам'ятник" жертвам УПА, я подумав, що кровожерний упир ми­нулого оживає і прагне умертвити все, що до­сягнуто словом і ділом мислячих, видатних українців і поляків.

Я пригадав собі, як Єжи Гедройц відпові­дав учневі українського ліцею з Білого Бору 2000 року на питання про те, чи можливо ви­будувати між українцями й поляками поєд­нання на зразок польсько-німецької єдності. Редактор „Культури" сказав: „Я перекона­ний, що таке поєднання відбудеться на осно­ві спільного інтересу. Воно постає з велики­ми труднощами, бо суспільство ще пам'ятає різанину на Волині. Але то мусить минутися. Візьмімо німецький приклад. Море крові було значно більше, але однак дійшло до спів­праці з німцями. Чому не може так статися в стосунках з українцями. Тут діють погляди психологічні. Поляки мають комплекс нищості щодо Заходу і комплекс вищості щодо Сходу, і це утруднює відрегулювання тих взаємин". Думаю, геніальний Гедройц занад­то узагальнив, адже 150 видатних поляків, а серед них перший прем'єр нової Польщі Тадеуш Мазов'єцький, колишній міністр За­кордонних справ Броніслав Геремек, Богуміла Бердиховська та багато інших політиків, журналістів, громадських діячів, які підписали заяву проти згаданого пам'ят­ника, — це люди, що в них не було й немає комплексу вищості щодо України. Вони та­кож пам'ятають Волинь, як і ми пам'ятаємо Кодню, пацифікацію, Березу Картузьку, ук­раїнські села, спалені фольскдойчерами польського походження, пам'ятаємо табір у Явожно, де було ув'язнено 3870 невинних ук­раїнців, які гинули на тортурах і з голоду, пам'ятаємо Павлокому, але що з того? Пам'ять дається розумним людям насампе­ред задля того, щоб визнати свої гріхи і не сподіювати в майбутньому того, що було вар­варським і злочинним. З навзаємних історич­них, мстивих скарг і нарікань, з ненависті й сліпого озлоблення до іншого народу ми не збудуємо щастя для своєї нації, а тільки роз'ятримо рани, які вже почали загоювати­ся.

Нам важко вважати патріотами Польщі тих поляків (на щастя, їх небагато), які нездатні поставити вище сучасні спільні українсько-польські інтереси над своїми заскорузлими в ненависті до України жорстокими погляда­ми, їхнє постійне звинувачення Української Повстанської Армії як нібито фашистської військової організації сприймається нинішніми комуністичними силами в Ук­раїні як аргумент проти нашої державності, як агітація за повернення нашого народу на­зад, у безодню неволі, де ми вже були понад триста літ. Вже одного разу польська шляхта штовхнула нас в обійми „старшого" брата, чи ж хочуть справжні патріоти Польщі на почат­ку XXI ст. повторити „подвиг" своїх недале­коглядних предків із 1654 року?

Ми, українці, відзна­чаємо печальні роковини Акції „Вісла" не для того, щоб наново оскаржувати поляків за той злочин, і не для того, щоб вимагати від польської сторони вибачен­ня (це вибачення, хай не в прямій формі, але звучало вже на устах польських політиків, зокрема, в слові президента Александра Кваснєвського), а для того, щоб ясно усвідомити, які загрози нам і полякам може накликати злобна пам'ять квазіпатріотів, і які справді нові, життєтворчі перспективи дає нам справжня національна пам'ять, яка не іде­алізує свій народ, а заперечує і відкидає його помилки во ім'я таки його ж мудрого й вели­кого майбутнього.

Це ще одна нагода сказати нам: вибачаємо і просимо пробачення. Це також нагода по­клонитися українській громаді в Польщі, тим переселеним єдиномовним братам нашим, які знайшли в собі сили, щоб заснувати на новому місці свої господарства, побудувати свої храми, свої школи, і тим мужнім характерам, що, незважаючи на перепони, повер­нулися в свої рідні сторони. За мого перебування на посаді посла Ук­раїни у Варшаві я часто зустрічався з випад­ками, коли польська влада не тільки не допо­магала, а й перешкоджала повертатися укра­їнцям із прибалтійських воєводств у південні регіони, де жили їхні батьки. Я хотів би знов, уже в ранзі гарячого прихильника українсь­ко-польського порозуміння, звернутися до польських урядовців, щоб вони сприяли всім, хто хоче повернутися на ту землю, де стоять хрести над могилами їхніх предків. Ліквідація наслідків Акції „Вісла" не закінчена, а добра воля уряду Польщі, спрямована на остаточне завершення ліквідації тих наслідків, працю­ватиме на глибоке, незнищенне українсько-польське єднання.

Мені прикро, що сьогодні в Польщі пові­ває морозним вітром на живі, весняні паро­стки українсько-польського братерства. Був­ши послом України в Польщі, я вів перего­вори із владою Перемишля про повернення українській громаді міста Народного Дому, збудованого за кошти українців ще напочатку XX ст., про відновлення назв вулиць, які здавна, і навіть за часів Пілсудського носили імена Тараса Шевченка, Маркіяна Шашкевича, Уляни Кравченко. Я мав свої, індивідуальні аргументи для цього. З моєї ініціативи влада Києва додала до вулиць Коперніка, Словацького, Міцкевича ще вулицю Яросла­ва Івашкевича, а в Дніпропетровську моїми стараннями названа одна з центральних ву­лиць іменем Юліуша Словацького. Мені вла­да Перемишля пообіцяла зробити все, що я просив. Одначе досі не виконано нічого. На­родний Дім українцям не віддано, вулицям українських назв не повернуто. Жаль!

У Перемишлі, в костьолі босих кармелітів, на стіні було поміщено образ орла, символ Польщі, який побиває одним крилом фаши­стську свастику, а другим — герб Ук­раїни Тризуб. Я наполіг на тому, щоб Тризуб зняти з того принизли­вого для нашої держави зображення. Тризуб зняли, але замість нього з'явився напис, який звинувачує „банди УПА" в злочинах проти польського народу. Багато подібних таблиць з'явилося в римо-католицьких храмах Польщі. Це страшно, ко­ли християнські святині стають реч­никами ненависті до будь-якого на­роду. Це страшно, коли польські храми стають історичнми музеями, в яких українсько-польська ворожнеча висвітлюється таким чином, щоб усю провину за нашу криваву минувшину звалити на українців. Не дай Боже, щоб українські церкви по­чали в такому ж дусі відповідати польським костьолам!

23 червня 2001 року Папа Римсь­кий Іван Павло II у Києві говорив: „Найвищим нашим бажанням, яке випливає з нашого серця, є те, щоб давні помилки не повторилися в буцущині... Пам'ять минулого не повинна бути сьогодні перешкодою для навзаємного пізнання, яке повинно сприяти братерству і співробітниц­тву".

Отже, ми відзначаємо роковини Акції „Вісла" задля того, щоб історична пам'ять наша була очищена від жадоби помсти і крові, щоб українсько-польське братерство розвивалося й міцніло як запорука нашої спільної європейської, демократичної, національно-державницької майбутності.

 

 

Дмитро ПАВЛИЧКО

 

 

ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004