УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


АНАЛІТИКА
Навіщо українцеві День рідної мови?
2007-03-05

Навіщо українцеві День рідної мови?

 

Що насправді означає Міжнарод­ний день рідної мови для українця? Чи можна говорити про право на рідну мо­ву так звично, трафаретно, як завжди? Не думаю, що людство вигадало День рідної мови лише для того, щоб фор­мально перерахувати мови і згадати численні кривди та порушення права людини на рідну мову. Це важли­во, але не головне, публічні акції на під­тримку мови хай будуть іншим разом. Кожна людина повинна хоч ненадовго задуматися над сенсом рідної мови, переосмислити власну поведінку носія мови в щоденному житті. Може, цього дня комусь несподівано відкриється вища цінність мови і захочеться зміни­ти свою звичну поведінку при виборі мови за різних життєвих ситуацій. Це дуже важливо — гостро відчути осо­бисту відповідальність за рідну мову. Якраз цього нам дуже бракує і саме це ми непомітно для себе втрачаємо, втрачаємо себе... Страшно, коли яск­раві представники української еліти го­ворять на телекамеру високі слова про українську мову і націю, а вдома з діть­ми й онуками говорять російською. Це вже настільки поширено, що не хова­ється від ока журналістів і звичайних громадян. А що говорити про пересіч­них українців, чимало з яких вважають за рідну російську або живуть, не заду­муючись над тим, якою мовою доречно говорити? Було б неправдою говорити, що українці не люблять українську мо­ву, та є глибокі причини відлучення їх від рідної мови. Це світова проблема, але українцям вона найбільше болить і заважає вільно жи­ти у своїй державі. Чому таке творить­ся у світі, а в Україні особливо? Міжна­родний день рідної мови – привід задуматися над цим.

Ми живемо у час помилкових сус­пільних уявлень про призначення і цін­ність рідної мови, а ще гірше – міжна­родні проекти захисту мов чомусь по­слаблюють особисту відповідальність носіїв мови, а тому й становище бага­тьох мов. У поширеній світовій практи­ці поняття рідної мови все частіше вжи­вають відособлено від її носія як якусь абстрактну суспільну, світову цінність, яку громадянське суспільство і держа­ва повинні захищати. Квінтесенцією такого хибного підходу до захисту пра­ва людини на рідну мову є відома Хар­тія регіональних (міноритарних) мов, яку так безвідповідально ратифікував український парламент, хоч переважна більшість держав і не думає цього ро­бити. У ній закладений абсолютно хибний і дуже шкідливий принцип – створення кращих умов і преференцій загроженим і зникаючим мовам за­мість стимулювання носіїв мови яко­мога ширше застосовувати рідну мову в родинах і етнічних товариствах. Ідея суспільного захисту рідної мови неза­лежно від волі та бажання носіїв мови є небезпечною ілюзією, яка, як не пара­доксально, діє проти загрожених мов. В Україні політики дуже хитро і спритно використовують це для брудних техно­логій на виборах.

Ніщо в світі не захистить рідної мови, якщо материнську мову забу­ватимуть бездумні нащадки. Люди вже майже звикли перекладати відпо­відальність за захист мови на державу й суспільство. Щоб переко­натися в цьому, достатньо уважно про­читати заяви до влади і Президента. Мені не раз доводилося чути від доволі інтелігентних українців, що захист української мови – переважно справа держави і "Просвіти". Формалізація і суспільна розмитість поняття захисту рідної мо­ви притуплює особисте почуття відпо­відальності носіїв мови, очерствляє ду­шу до самобутніх цінностей етносу, по­колінь українців. Варто вкотре нагада­ти собі, що рідна українська мова є тільки тоді, коли нею говорить украї­нець. На деякий час забути про те, що її треба захищати, зате особисто скрізь нею говорити, шукати українське дру­коване слово, радіо- і телепрограми, українськомовне товариство.

У цей день українцеві варто зроби­ти особистий подвиг очищення душі, наклавши на себе зобов'язання особ­ливого посту — не купувати і не читати іншомовної преси, не відповідати на іншомовні звертання і вимагати спіл­кування українською, вимикати іншомовний звук радіо- і телеприймачів, шукати рідномовну інформацію і рідномовну компанію. Це дасть змогу особисто відчути як тебе, українськомовного українця і свідомого громадя­нина поважають в українському сус­пільстві й державі. Замало буде дня – спробуй проводити цей експеримент хоч тиждень. Є ж такі українці, що на­магаються так чинити все своє життя! Може, після цього прокинеться наша особиста відповідальність за рідну мо­ву. Почнемо особисто шукати рідномовне, домага­тися свого, не сподіваючись на поміч держави, змушуючи владу бути україн­ською. Не шукати іншої України на ін­шому боці планети чи будувати у влас­них ілюзіях, а особисто робити її зручною для життя українців! Ось для чого потрібен Міжнародний день рідної мо­ви, адже ми настільки зайняті зароб­лянням грошей на прожиток, що звик­ли говорити за інерцією як-небудь. У житті все пов'язано, і рідна мова кон­кретного українця, яка є ще й держав­ною, збирає на себе повагу чи непова­гу загалу, чиновників, політиків, уря­довців. Експеримент із відмовою сприймати чужомовне хоч на день мо­же показати, що неповаги до українця і українськомовного громадянина в Україні більше. Якби всі етнічні україн­ці спробували цей експеримент і відчу­ли себе особисто відповідальними за рідну мову, політики не змогли б мані­пулювати мовним питанням на вибо­рах. Не було б при владі забагато лю­дей, які не є українцями, не поважають українськомовних громадян, не мо­жуть захищати більшість населення. Дехто продає пра­во рідної української мови як право первородства за срібняки. Елементарні, визнані світом прави­ла менеджменту громадської діяль­ності й політики свідчать про те, що правляча верства навіть підсвідомо завжди керується комплексом осо­бистих цінностей, перша з яких — рід­на мова. Чи керується цим правилом українська національна еліта, чи прос­то її при владі майже немає, українці не підтримали її, бо не усвідомили ще особливого призначення Міжнародно­го дня рідної мови.

 

 

Володимир ФЕРЕНЦ,
м. Івано-Франківськ
(газета "Слово Просвіти")

 

 

ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004