УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року


Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Постанова

від 26 липня 2006 р. № 1034

Київ

 

Про затвердження Державної програми
співпраці із закордонними українцями
на період до 2010 року

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року (далі — Програма), що додається.

 

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити регіональні програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року.

 

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до 15 березня інформувати Міністерство закордонних справ про стан виконання Програми.

Міністерству закордонних справ щороку до 15 квітня подавати Кабінетові Міністрів України звіт про хід виконання Програми.

 

4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити висвітлення у засобах масової інформації стану виконання Програми.

 

Прем’єр-міністр України                                                           Ю. ЄХАНУРОВ

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
співпраці із закордонними українцями
на період до 2010 року

 

Загальна частина

 

Державна політика співпраці із закордонними українцями проводиться відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з метою консолідації української нації, задоволення національно-культурних, освітніх, мовних та інформаційних потреб українців, які проживають за її межами, і спрямована на захист прав та інтересів закордонних українців у державах їх постійного чи тимчасового проживання, збереження їх національно-культурної самобутності та етнічної ідентичності, забезпечення участі у процесах державотворення в Україні.

 Засади співпраці із закордонними українцями відповідають загальновизнаним міжнародним нормам та стандартам, зокрема положенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, Рамкової конвенції про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та іншим міжнародним актам.

Демократичні перетворення в Україні сприяють формуванню відносин із закордонними українцями, що дає змогу забезпечувати цілеспрямовану, довготривалу і конкретну підтримку закордонних українців як носіїв української культури, мови і духовності.

 

Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у реалізації державної політики співпраці із закордонними українцями, у збереженні їх етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використанні інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, зміцненні зв’язків з Україною.

Основними завданнями Програми є:

оптимізація роботи із закордонними українцями відповідно до нових національно-політичних реалій;

удосконалення законодавства з питань співпраці із закордонними українцями та посилення захисту їх законних інтересів у державах   постійного чи тимчасового проживання;

збереження національної самобутності та етнічної ідентичності закордонних українців;

заохочення діяльності українських громадських організацій за кордоном, активізація їх контактів з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими організаціями України;

поширення за кордоном відомостей про торговельно-економічні, науково-технічні та туристичні можливості України, зміцнення її авторитету у світі;

забезпечення виготовлення інформаційної продукції для закордонних українців на рівні сучасних міжнародних стандартів;

задоволення культурних, освітніх, інформаційних та соціально-гуманітарних потреб закордонних українців;

зміцнення співпраці органів державної влади та громадських організацій України, які беруть участь у реалізації державної політики співпраці із закордонними українцями, з об’єднаннями та організаціями закордонних українців та з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання міжнаціональних відносин;

сприяння відкриттю і діяльності у державах компактного проживання закордонних українців національно-культурних центрів та надання їм відповідної допомоги;

залучення інтелектуального потенціалу закордонних українців до процесів державотворення в Україні;

поширення в Україні наукових, технічних, культурних і мистецьких здобутків закордонних українців.

Заходи щодо забезпечення співпраці з закордонними українцями зазначені у додатку.

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у межах коштів, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 76905 тис. гривень, з них 68210 тис. — з державного бюджету та 8695 тис. гривень — з місцевих бюджетів.

 

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

продовжити роботу з подальшого розвитку і поглиблення зв’язків між закордонними українцями  на довгостроковій основі;

задовольнити культурні, інформаційні та мовні потреби закордонних українців, зберегти їх етнічну ідентичність і національно-культурну самобутність;

посилити правовий захист закордонних українців;

активніше залучати закордонних українців до державотворчих процесів в Україні;

ширше використовувати їх духовний, культурний і науковий потенціал для зміцнення міжнародного іміджу України у світі;

розширити співробітництво між Україною та державами компактного проживання закордонних українців;

визначити підходи до розв’язання проблем закордонних українців та національних меншин в Україні;

ширше залучати організації закордонних українців до надання гуманітарної допомоги окремим категоріям населення України;

збільшити кількість закордонних українців, зокрема молоді, які відвідуватимуть Україну для ознайомлення з життям її громадян і досягненнями;

уповільнити асиміляційні процеси серед молодих закордонних українців;

ширше залучати закордонних українців, які проживають у державах  колишнього СРСР, до процесу зміцнення двосторонніх відносин з Україною.

 

Координація роботи і контроль
за виконанням Програми

 

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює МЗС.

 

_____________________


 

 

Додаток
до Програми

 

ПЛАН
заходів щодо забезпечення співпраці із
закордонними українцями на період до 2010 року

(тис. гривень)

 Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк вико-нання, роки

Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання

У тому числі за роками

Джерела фінансування

2006

2007

2008

2009

2010

держав-ний бюджет

місцеві бюджети

Правові засади співробітництва із закордонними українцями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Укладення угод про співробітництво між обласними держадміністраціями та відповідними державними органами іноземних держав з метою задоволення національно-культурних та освітніх потреб українців, які  проживають у цих державах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МЗС, Держкомнац-міграції, Українська Всесвітня Координаційна Рада (далі — УВКР)

2006—2010

195

35

35

40

40

45

 

195

2. Розроблення та виконання  програм співробітництва у торговельно-економічній, науковій, культурній, видавничій сфері, у сфері освіти, туризму і спорту між прикордонними областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями прикордонних держав, у яких проживають українці, з метою задоволення їх потреб та  потреб національних меншин в Україні

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Волинська, Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Чернівецька, Хмельницька облдержадміні-страції

—“—

295

55

55

60

60

65

 

295

3. Розроблення і затвердження програми співпраці з українськими громадськими організаціями, які функціонують у столицях інших держав та з якими укладені угоди про поріднення міст

Київська міськдержадміні-страція, МЗС разом з УВКР

2006

40

40

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вивчення і практичне використання міжнародного досвіду роботи із забезпечення реалізації мовних, освітніх та культурних прав національних меншин

МЗС, Держкомнац-міграції

 

 

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків централь-них органів виконав-чої влади

 

5. Налагодження співробітництва з відповідними міжнародними організаціями щодо захисту прав закордонних українців

МЗС, Національна академія наук разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

—“—

 

 

 

 

 

 

—“—

 

6. Активізації роботи змішаних (українсько-румунської, українсько-словацької, українсько-угорської) міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин

Держкомнацміг-рації, МЗС, МОН, Мін’юст, МКТ

2006—2008

600

120

120

120

120

120

     600

 

7. Укладення угоди з Молдовою про співробітництво із забезпечення реалізації прав національних меншин

Держкомнацміг-рації, МЗС, Мін’юст

 

2006

10

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Надання дипломатичними представництвами України за кордоном консультаційної допомоги закордонним українцям

МЗС

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків МЗС

 

9. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази для вирішення питань щодо відкриття українських освітніх закладів за кордоном, надання підтримки закладам освіти, науки та культури зарубіжних країн з метою задоволення потреб закордонних українців  

МЗС, Держкомнац- міграції, МКТ, МОН, Національна академія наук, Держкомтелерадіо, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

2007—2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

1140

260

210

220

220

230

610

530

Організаційно-координаційна діяльність

10. Підготовка та проведення IV та V Всесвітнього форуму українців

МКТ, МЗС, Київська міськдержадмі-ністрація разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006, 2010

8000

3500

 

 

 

4500

8000

 

11. Проведення 31-ї Генеральної асамблеї Міжнародної ради жінок із залученням закордонних українців — керівників українських жіночих громадських організацій в іноземних державах

Мінсім’ямолодь-спорт, МЗС разом з товариством “Україна - Світ” і УВКР

2006

250

250

 

 

 

 

250

 

12. Проведення щорічних зустрічей керівників українських громадських організацій Польщі, Білорусі та України в рамках діяльності єврорегіону “Буг”

Волинська облдерж-адміністрація, МЗС разом з товариством “Україна - Світ” і УВКР

2006—2010

120

20

20

20

30

30

80

40

13. Проведення щорічних зустрічей керівників українських громадських організацій Вінницької, Одеської областей та Молдови, включаючи її Придністровський регіон, в рамках діяльності єврорегіону “Дністер”

Вінницька, Одеська облдерж-адміністрації, МЗС разом з товариством “Україна - Світ”

 

—“—

130

20

20

30

30

30

 

130

 

14. Сприяння проведенню XI, XII і XIII конгресу Світової федерації українських лікарських товариств

МОЗ, Академія медичних наук, Національна академія наук, МЗС разом з Всеукраїнським лікарським товариством,

 

УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006, 2008, 2010

180

50