УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 СТРУКТУРА УВКР Українські громади та організації Українці Киргизької Республіки


 

Українська діаспора в Киргизстані є другою за чисельністю серед країн Центральної (Середньої) Азії — колишніх республік СРСР. За даними Національного статистичного комітету Киргизстану, чисельність українців у Цій державі на початок 1997 р. становила 71,2 тис. чоловік.

За даними перепису населення 1989 р., в Киргизстані проживало 108,3 тис. українців (2,5% населення республіки). Основними територіями поселення українців були на той час райони республіканського підпорядкування (47,5 тис. осіб; 4,8% всього населення), місто Бішкек (34,3 тис. осіб; 0,5% населення), Ошська (18,4 тис. осіб; 1,0% населення) та Іссик-Кульська (7,7 тис. осіб; 1,2% населення) області. Тільки 34,1% українців вважали українську мову своєю рідною і ще 5,9% вільно нею володіли.

Українці починають оселятися на території Киргизстану в другій половині XIX ст. одночасно з росіянами, відразу ж після прийняття киргизами підданст­ва Росії в кінці 1860-х рр. Основні потоки переселенців розміщувалися в трьох регіонах: північному — Пржевальський повіт (нині Іссик-Кульська область), центральному — Пішпекський повіт (Чуйська область) і південному — Андижанський повіт (Ошська область). Із середини 1870-х рр. розпочалося заселен­ня українцями Сирдар'їнської області. Масове переселення українських селян до Киргизстану починається в другій половині 1890-х рр. Певний час до цього регіону спрямовується основний потік аграрних переселенців із Росії та України. У 1897 р. на території Киргизстану вже нараховувалося 18,6 тис. українців.

Безвідносно до цілей колонізаторської політики царизму, українські пересе­ленці сприяли прогресивним змінам у господарстві Киргизстану. Застосування ними досконаліших знарядь обробітку землі, впровадження нових та врожайніших сільськогосподарських культур обумовило помітне зростання продуктив­ності праці в землеробстві, появу нових галузей господарства (таких, як бджіль­ництво, торговельне городництво, садівництво тощо). Під впливом принесених переселенцями більш ефективних форм і прийомів господарювання прискорився перехід кочового та напівкочового корінного населення до осілості. З'явилися нові міста й селища європейського типу з першими культурними осередками.

Переселенський рух припиняється лише в роки Першої світової та грома­дянської воєн і поновлюється після їх закінчення. Перепис 1926 р. зафіксував у Киргизстані 64,1 тис. українців, які становили 6,5% всього населення тодішньої Киргизької АРСР, а в районах їх проживання — 29% населення. Українці, як і росіяни, зосереджувалися переважно в містах — Бішкеку, Токмаку, Караколі, а також у долині річки Чу та Іссик-Кульській улоговині. Тут проживало понад 4/5 всього російського й українського населення. Воно становило 65,2% міського населення північних районів (основну масу городян на півдні Киргиз­стану становили узбеки).

Чисельність українців та їхня частка в населенні Киргизстану зростали про­тягом усього міжвоєнного періоду: у 1937 р. їх тут нараховувалося 121,5 тис. (8,9% населення), у 1939 — 137,3 тис. (9,4% населення). Приплив українсь­ких мігрантів у ці роки був викликаний, головно, прискореною індустріалізацією республіки, що здійснювалася в основному шляхом залучення кваліфікованих робітників і спеціалістів з Росії та України. Українці разом із чисельнішими тут росіянами становили більшу частину працівників важкої промисловості, маши­нобудування та виробничо-технічної інтелігенції.

Після Другої світової війни внаслідок зростання освіти й фаховості корінно­го населення потреби в кваліфікованій робочій силі починають дедалі більшою мірою забезпечуватися за його рахунок. Чисельність українців, а також їхня питома вага в усьому населенні Киргизстану поступово зменшуються: у 1970 Р. - 120,1 тис. осіб (4,1%), у 1979 - 109,3 тис. (3,1%), у 1989 -108,3 тис. (2,5%).

Тривалий час організованість і краща професійна підготовка забезпечували українцям та росіянам більш високий рівень оплати праці та матеріальних благ, ніж у місцевого населення.

Специфіка трудової діяльності слов'янського населення визначала й особли­ву та досить стабільну соціально-культурну нішу, яка характеризувалася, незва­жаючи на інтенсивні міжетнічні контакти, певною його ізольованістю від корін­ного киргизького етносу. За своїми соціальними та культурними характеристи­ками українці тяжіли до місцевих росіян. Контакти з ними полегшувалися наяв­ним рівнем русифікації й вели до подальшого її поглиблення. Цьому сприяла щораз більша концентрація українського населення в російськомовних містах (так, лише в столиці республіки (тоді — Фрунзе) у 1959 р. проживало 13,1% всіх українців Киргизстану, а в 1989 — вже 31,8%). За браком будь-яких умов для національно-культурного розвитку це сприяло розмиванню етнічної іденти­чності українців та злиттю їх із росіянами. Внаслідок цього частка осіб, які вва­жають українську мову своєю рідною, неухильно скорочувалась: якщо в 1926 р. вона становила 97,1%, то в 1959 - вже 49,2%, у 1989 - 34,1%.

Певна ізольованість від корінного населення обумовлювала слабку інте­грацію у власне киргизьке середовище. Змішані шлюби між українцями й пред­ставниками корінного етносу були досить рідкісними. Соціологічне дослідження українців Киргизстану, проведене 1994 р. (432 респонденти опитані в м. Бішкек і чотирьох селах у місцях компактного розселення українців), зафіксувало, що в таких шлюбах перебувало лише 3% опитаних (41,6% шлюбів були моноетнічними, 48,2% — змішаними). Більшість українців не знала киргизької мови й не відчувала в цьому потреби (у 1989 р. назвали цю мову рідною лише 0,02% і вільно володіли нею 1,6% українців). Водночас формально українці були інтег­ровані в місцеве суспільство. Так, у 1990 р. в республіканському парламенті було 11 депутатів-українців, а серед депутатів усіх рівнів — 286.

Становище українців у Киргизстані стало змінюватися в 1990-х рр. після розпаду СРСР. У грудні 1990 р. Верховна Рада республіки ухвалила декларацію про незалежність Киргизстану, а в травні 1993 — Конституцію цієї держави. Економічна криза, яка більшою чи меншою мірою охопила всі пострадянські держави, позначилася насамперед на роботі великих про­мислових підприємств, де була зайнята більшість українського населення Киргизстану. Водночас утворення незалежного Киргизстану поставило україн­ців перед необхідністю вивчення мови корінного населення, без чого зменшувалися можливості отримання освіти й професії, влаштування на роботу тощо.

Певною мірою українці опинилися в зовсім іншій країні та були поставлені перед вибором: або пристосовуватися до нових обставин життя, або емігрувати. Оцінка українським населенням такої ситуації була неоднозначною. Як свідчать дані, отримані в перебігу згаданого соціологічного дослідження, більшість опитаних (52,4%) схвалювала суверенітет і не бачила у зв'язку з цим жодних додаткових проблем для української спільноти, як порівняти з проблемами титульного етносу. Однак понад третина респондентів (35,5%), схвалюючи суверенітет, зазначала, що життя українців у республіці ускладнилося. При цьому 16,2% вказали, що ситуація за часів СРСР була кращою.

Дослідження зафіксувало помітні зміни в етнолінгвістичних характеристи­ках української діаспори, частина яких сталася вже за період незалежності Киргизстану: понад 56 /о українського населення вважали своєю рідною мовою російську, майже 38% — українську і приблизно 8% — киргизьку. Володіли киргизькою мовою вже 43,9% опитаних, зокрема 18,7% вільно. Ще 19,8% розуміли цю мову, сприймали радіо- і телепередачі киргизькою мовою й тільки 36,4% опитаних зовсім не володіли нею. Більше половини тих, хто не розумів киргизької мови, ніколи не помічали в своєму оточенні нетерпимості у зв'язку з цим. Однак 23,0% все ж помічали її, зокрема 3,4% — постійно.

Все це стимулювало зростання еміграційних настроїв. Обстеження 1994 р. виявило, що майже кожен третій із опитаних українців бажав би виїхати з Кир­гизстану, 24% ще не визначилися в цьому питанні й трохи більше 37% не зби­ралися змінювати місце проживання. З тих, хто мав намір емігрувати з Киргизстану, відносна більшість (36,5%) хотіла б виїхати в Україну. Певну роль у формуванні еміграційних настановлень серед українців відіграють етнічні чинники, хоча 50,1% опитаних вказали, що їхня національність не ускладнюва­ла їм просування по службі, а 53,7%, — що не було випадків дискримінації їх особисто за національною ознакою. Водночас 17,0% респондентів відзначи­ли, що їхнє етнічне походження ускладнило їм просування по службі, а майже половина (49,5%) вказала на випадки дискримінації їх особисто (переважно в громадських місцях, менше — на роботі).

Протягом 1989-1997 рр. із Киргизстану емігрувало майже півмільйона осіб, головно, слов'янських національностей, а також німців і євреїв. Чисельність українців внаслідок виїзду зменшилася за цей період на 37,1 тис. і становила на початок 1997 р. 71,2 тис. осіб. Слід зазначити, що еміграція висококваліфікова­ного некиргизького населення, зокрема українців, стала однією з головних при­чин виробничого паралічу на заводах і фабриках країни. Для зменшення відпли­ву спеціалістів і кваліфікованих робітників-некиргизів спеціальним президентським указом і постановою уряду в 1994 р. були передбачені певні заходи, зокре­ма строк переведення діловодства на киргизьку мову було відсунуто до 2005 р.

У країні формується законодавча база й створюються умови для національ­но-культурного відродження численних етнічних спільнот. Киргизстан приєд­нався до Рамкової Конвенції про захист національних меншин, підписаної в рамках Ради Європи. На основі стандартів, передбачених у цьому документі, завершується підготовка до прийняття закону "Про права етнічних меншин у Киргизькій Республіці".

У червні 1996 р. в Києві президентами України і Киргизстану підписано "Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Киргизькою Рес­публікою", в якому, зокрема, закріплено зобов'язання сторін сприяти "розвит­ку і збереженню етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності націо­нальних меншин, які населяють їхню територію" і взяти їх під свій захист.

Створено Асамблею народів Киргизстану — консультативно-дорадчу раду з питань міжнаціональних відносин і національної політики при президентові Киргизстану, в якій на початок 1998 р. об'єднувалися 28 національно-культур­них центрів етнічних меншин, поміж них і український.

Одним із найважливіших факторів збереження діаспорою етнічної ідентич­ності є образ етнічної батьківщини, передусім те, якою вона бачиться в майбут­ньому. Відомо, що саме ідея незалежної Української держави була чи не найголовнішим чинником відпірності західної української діаспори асиміляційним процесам. Щодо української діаспори в Киргизстані, то, як показало дослід­ження, оцінка нею здобуття Україною незалежності досить неоднозначна. Схва­люють цю подію та розглядають її як шлях до прогресу 29% опитаних; вважа­ють, що, здобувши незалежність, Україна розвалила Союз (а це — шлях до занепаду) 28,6%; не визначились у даному питанні 27,4%; відповіли, що їх проблеми України не цікавлять, 12,2%. Зазначені відповіді засвідчують втрату значною кількістю українців головного стимулу докладання своїх зусиль до збереження етнічної ідентичності, а також показують, що процес денаціоналіза­ції української діаспори в Киргизстані зайшов досить далеко.

Однак, незважаючи на втрату поважною частиною українців Киргизстану своїх етнічних особливостей, існує зацікавленість у відродженні української етнічної культури й мови. Зокрема, під час того ж опитування 52,4% респон­дентів висловили бажання, щоб їхні діти вільно володіли українською мовою, 38,2% хотіти б, щоб у їхньому населеному пункті був український дитячий садочок, 41,2% схвалюють включення до шкільної програми уроків української мови, літератури, історії, народознавства. Крім того, майже половина опитаних (48,8%) висловили бажання, щоб їхні діти отримали вищу освіту в Україні.

Нині в Киргизстані діє український культурний центр "Берегиня” (керів­ник — Володимир Нарозя), який об'єднав українців, що прагнуть зберегти в цій країні свою етнічну ідентичність, відродити українську культуру й традиції, поширювати інформацію про минуле та сучасне України. У січні 1998 р. більш як 70-тисячна українська громада Киргизстану отримала змогу слухати першу в історії цієї держави радіопередачу українською мовою. Відтоді раз на тиждень український культурний центр "Берегиня" за підтримки посольства України готує радіовипуски про життя Української держави, а також про проблеми і здобутки української діаспори в Киргизстані. У Слов'янському університеті в м. Бішкек передбачено відкриття спеціалізації "україністика".

Українська діаспора в Киргизстані переживає надзвичайно складний період свого розвитку. В організованому українському житті поки що бере участь лише чисельно незначна її частина. Більшість українців турбують передусім проблеми роботи, економічного виживання та вибору — інтегруватися в місцеве суспіль­ство чи емігрувати. Від того чи іншого вирішення цього питання багато в чому залежатиме доля української діаспори в цій країні.

 

Український культурний центр "Берегиня"

Кыргызская Республика,

г. Бишкек,

ул. Пушкина, 78, офф.138

тел./факс.:62-06-60

 

Головна мета й завдання:

На установчій конференції було прийнято програму діяльності - "Вчимося жити в умовах діаспори". Ця програма передбачає вирішення наступних завдань:

- утвердження в Киргизстані принципу громадянської єдності в національно - культурному розмаїтті;

- відродження національної самобутності, духовної та матеріальної культури "киргизьких українців";

- допомога в налагоджуванні взаємовигідної співпраці Киргизької Республіки та України.

Керівні органи:

Голова – Нарозя Володимир Володимирович     

Перший заст. голови Ради – Настиченко Микола Григорович  

Заступник голови Ради – Петренко Софія Петрівна      

Члени Ради:

Бажан Б.Г

Василькова Г.А.

Давиденко Г.В.

Дженчураєва А.В.

Іванченко В.М.

Комінарець Н.Д.

Мальований А.І.

Руденко Н.А.

Савіцький А.В.

Сидоренко Р.В.

Деревянко В.Я.Кузьменко С.І.

Члени ревізійної комісії:

Нарозя Володимир Володимирович

Миколайчук А.В.

Зоров П.В.

Максимчук Н.М.

Орловецький А.И.

Рубцова Н.А.

Інформація про діяльність:

 Напрямок: соціально - політичний; культурно - просвітницький; організаційно - господарський та зовнішніх звязків.

 Товариством створений  "Кабінет україністики", відкрито бібліотеку української книги, відкрито недільну школу з навчання  дітей мови й народних звичаїв, діють постійні курси української мови для всіх бажаючих.

 Виходить радіопередача "Берегиня" на державному радіомовленні Киргизстану.

 УТК "Берегиня" надає консультації з усіх питань стосовно України та українських діаспор світу.

 УТК "Берегиня" є співзасновником товариства дружби "Киргизстан - Україна", членом  Української Всесвітньої Координаційної Ради й Асамблеї народу Киргизстану.

 Українське товариство "Берегиня"  в рамках програми "Закордонне українство", затвердженої Кабінетом Міністрів України, отримало право видавати громадянам Киргизстану українського походження направлення на навчання у ВНЗ України.


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004