УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА
UKRAINIAN WORLD COORDINATING COUNSIL
 ПРО УВКР  СТРУКТУРА УВКР  НОВИНИ  ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ  УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР  ГОЛОВНА
ПРО УВКР
СТРУКТУРА УВКР
ДІЯЛЬНІСТЬ УВКР
ФОРУМИ УКРАЇНЦІВ
ВІСНИК УВКР
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХІВ РАДІОПЕРЕДАЧ
ПОШУК


 ВІСНИК УВКР Вісник за 2004 рік березень Звіт про діяльність Секретаріату УВКР


 Впродовж звітного періоду Секретаріат УВКР діяв, реалізуючи завдання «Календарного плану діяльності Української Всесвітньої Координаційної Ради протягом 2003 р.», «Календарного плану фінансової підтримки Української Всесвітньої Координаційної Ради у 2003 році», та вимоги «Загальної ухвали Зборів представників організацій-членів УВКР», які відбулися 2003 року.

На підставі рішення минулих зборів календарний план було уточнено і доповнено з урахуванням пропозицій представників організацій-членів УВКР і остаточно затверджено на засіданні української частини зборів у квітні 2003 р.

Матеріально виконання зазначених планів було цілком забезпечено за рахунок фінансової допомоги української держави у обсязі 600 тис. грн. та незначних надходжень у вигляді членських внесків 15 організацій-членів УВКР. Виділені українською державою бюджетні кошти було освоєно повністю та в цілковитій узгодженості з пунктами планів, про які йдеться. Кошти, що надійшли за рахунок членських внесків, витрачалися лише у виключних випадках, як правило, під час затримок у надходженні бюджетних коштів.

Одразу слід підкреслити, що більшість завдань, поставлених перед Секретаріатом попередніми зборами, було успішно виконано. Проте дещо не вдалося виконати. Насамперед, це — завдання щодо прискорення підготовки і видання літератури для реалізації освітніх, культурно-мистецьких та інших програм діяльності УВКР, енциклопедій, словників, підручників, хрестоматій, науково-популярної літератури. Для здійснення таких проектів, організація, на жаль, не мала необхідної кількості коштів.

Крім того залишилось невиконаним завдання регулярного подання організаціями-членами УВКР своїх планів роботи до Секретаріату УВКР для узгодження і координації дій. На три заклики Секретаріату відгукнулися лише п’ять організацій, та й то з чималим запізненням, тобто тоді, коли планувати фінансову підтримку погоджених спільних заходів було цілком неможливо. Саме у зв’язку з цим не вдалося виконати й завдання щодо укладання угод «про координацію зусиль колективних членів УВКР у певних сферах діяльності організації для подальшої оптимізації використання людських і матеріальних ресурсів». Але не зважаючи на це, Секретаріат і вся організація може вважати 2003 рік роком більш успішної, ніж попередній, діяльності та подальшого збільшення потужності діяльності УВКР. Узагальнюючи роботу Секретаріату протягом звітного періоду, можна говорити, що діяльність УВКР розвивалася у трьох визначальних напрямах. При цьому два з них з цілковитою впевненістю можна назвати якісно новими за своїм характером.

Координаційна діяльність Секретаріату

Тут насамперед, йдеться про ознайомчо-координаційні поїздки невеликих або більших делегацій УВКР до українських громад і організацій України та українського закордоння.

Як правило, вони здійснювалися з метою досягнення, принаймні, чотирьох завдань:

  • вивчення стану і проблем українських громад та організацій у країнах оселення;
  • встановлення живого зв’язку між централлю УВКР та українськими організаціями, що є її членами, посилення консолідації та скоординованості дій українства того або іншого регіону, його залучення до планів і проектів української спільноти всього світу;
  • надання українським громадам та організаціям інформаційної, організаційної, культурницької допомоги, проведення відповідних переговорів з місцевими органами влади та самоврядування, передача українським культурно-інформаційним центрам, бібліотекам, класам і школам україномовної літератури і підручників, проведення юридичних консультацій, концертів української пісні тощо;
  • збір інформації для друкованих, радіо- й телевізійних видань УВКР та її веб-сайта. Значного (порівняно з попереднім, 2002 роком) розвитку набула найпростіша, але одна з найефективніших форм координаційної діяльності — проведення зустрічей, нарад та формування планів спільної роботи з представниками громад і організацій, які відвідали Україну і завітали до Секретаріату УВКР. Протягом звітного періоду таких зустрічей відбулося понад тридцять (або, приблизно, три зустрічі на місяць). Інакше кажучи, протягом 2003 року безпосереднє спілкування Секретаріату та керівництва УВКР з лідерами громад і організацій українського закордоння значно пожвавилося.

До цього слід додати велику масу різнопланових організаційно-координаційних заходів, які здійснювалися переважно силами співробітників Секретаріату, постійну орієнтацію на співпрацю з державними органами, що опікуються проблемами закордонного українства (Детальніше див. звіт в.о. голови Секретаріату УВКР на веб-сайті організації — www.uvkr.org.ua).

Поряд з технологічними змінами, внесеними цього року до організації та здійснення експедиційних поїздок УВКР, якісно новою формою діяльності Секретаріату стало ініціювання та сприяння створенню нових громадських організацій, що спрямовані на реалізацію статутних завдань УВКР. Насамперед йдеться про створення якісно нової всеукраїнської громадської організації «Українська взаємодопомога», яка покликана стати ядром нового світового формоутворення — Всесвітнього громадського об’єднання «Четверта Хвиля», цілком спрямованого на проблеми та структурування новітньої емігрантської хвилі з України, захисту професійних, соціальних та людських прав громадян України, які перебувають за кордоном.

Законодавчий напрям діяльності Секретаріату

 

Цей напрям певною мірою переплівся з першим, але є якісно новим у діяльності УВКР за всі роки її існування. На думку співробітників Секретаріату, він є найвищим рівнем координаційної діяльності з усіх, які доступні організаціям такого типу. Адже йдеться про безпосередній вплив громадської структури, громадської організації на законодавче поле держави. Справді, ініціювавши створення і взявши безпосередню участь у розробці Концепції національної політики щодо закордонного українства, Секретаріат УВКР, а разом з ним і вся організація піднялися до рівня координації співпраці держави й закордонного українства, українських громадських організацій та громадських організацій українського закордоння, інших суб’єктів цього складного процесу у площині найзагальніших світоглядних, геополітичних, економічних, юридичних, соціальних, культурологічних принципів, а також у площині відповідних законодавчих актів, які десятками випливають з положень такої концепції.

Якби протягом минулого року Секретаріат УВКР не зробив нічого іншого окрім згаданої Концепції, цього вже було б досить, щоб стверджувати, що його співробітники не дарма прожили цей рік. Я як виконуючий обов’язки голови Секретаріату і як один із ініціаторів та співавторів тексту Концепції завжди з гордістю і непохитністю відстоюватиму таку думку і таку оцінку цього досягнення УВКР. Бо саме Секретаріат УВКР і ніхто інший протягом 2003 року спромігся вирішити найболючіше завдання сфери співпраці України із закордонним українством — створити робочий варіант Концепції національної політики щодо закордонного українства, здійснити певну роботу. На це не спромоглася значно потужніша, ніж наш маленький Секретаріат, державна машина України. І ми, ініціатори й автори Концепції горді тим, що дали українській державі, яка має одну із найбільших діаспор у світі, але так і не спромоглася до цих пір виробити відповідної стратегії, такий документ. Та Секретаріат не обмежився цим досягненням.

Наші погляди постійно були звернені не лише назовні, але й у середину України. Тому протягом 2003 року, завдяки ініціативній і невтомній діяльності постійно діючої секції громадянського суспільства було створено робочий варіант ще одного стратегічного документа найвищого організаційно-координаційного кшталту — Національної концепції розвитку громадянського суспільства в Україні. (Подробиці див. на веб-сайті УВКР).

Інформаційно-видавничий напрям діяльності Секретаріату

 

Цей напрям протягом 2003 року Секретаріат також якісно новим, нечуваним і небаченим в УВКР до цих пір змістом. Завдяки зусиллям Секретаріату за мізерні кошти УВКР було створено і поставлено на служіння світовому українству понад 48 радіопередач «Ми — українці» і чотири телевізійні передачі «Ми — українці. Вікно в український світ». Таким чином, було виконано завдання, яке протягом 13 років незалежності постійно записувалось у державні програми «Світове українство до 2000 року» та «Світове українство» на період до 2005 року, але стабільно і неухильно не виконувалось. Тепер його виконано. До того ж 41 радіо-передачу розташовано на веб-сайті УВКР, і кожен українець може послухати їх і використати у своїх радіопередачах та друкованих виданнях.

Розвиткові веб-сайта УВКР (www.uvkr.org.ua) протягом звітного періоду надавалося найбільшої уваги. Секретаріат УВКР розглядав його, насамперед, як потужний і надзвичайно дешевий та економний ретранслятор своїх радіо- і телепередач, легкодоступний у будь-який час щоденник діяльності української громадськості світу та УВКР, електронний довідник з питань діаспори, бібліотеку різнопланової україномовної літератури і дискусійний клуб. Одним словом, головна увага надавалась подальшому розвиткові та наповненню веб-сайта УВКР, перетворенню його на потужний інформаційний ресурс українського сегменту Інтернету, на одну із головних веб-сторінок українства у світовій мережі. Протягом звітного періоду на сайті було створено кілька нових розділів великого обсягу. Насамперед — це бібліотека української літератури, яка входить до шкільної навчальної програми.

Загалом у цьому розділі розташовано велику кількість творів усної народної творчості (байок, казок, прислів’їв, дум, пісень), біографічні дані й твори 300 українських поетів, письменників, драматургів та понад 1000 їх творів — віршів, поем, п’єс, новел, оповідань, повістей, романів). Секретаріат УВКР розглядає цей розділ веб-сайта не тільки як великий внесок у розвиток української частини Інтернету, але й як значний крок по шляху розв’язання освітніх проблем, зокрема проблеми забезпечення навчальних та культурно-інформаційних закладів українського закордоння необхідною літературою. Крім згаданої бібліотеки української класики на сайті УВКР розташовано також електронні версії одного з найкращих українських літературно-публіцистичних журналів — часопису «Сучасність». Наразі відвідувач сайта може прочитати матеріали та оглянути ілюстрації 36 чисел цього журналу, тобто 3-х повних річних комплектів видання (за 2001– 2003 рр.). Триває обробка та підготовка до розташування на сайті ще 3-х річних комплектів часопису (за 1998, 1999 та 2000 рр.). Звичайно, один за одним у цьому розділі буде розташовано також усі числа журналу, які виходитимуть у світ протягом 2004 року.

Таким чином, протягом 2003 року Секретаріат УВКР успішно виконав поставлені завдання. Завдяки цьому діяльність УВКР здійснювалася протягом звітного періоду у руслі виконання рішень ІІІ Всесвітнього форуму українців та Національної програми «Закордонне українство» на період до 2005 року, певні завдання якої, зокрема у частинах організаційно-координаційної, інформаційно-видавничої діяльності, розвитку культурно-мистецьких взаємин, законодавчого забезпечення відносин із закордонним українством та його підтримки були виконані організацією за рахунок фінансової допомоги, що надходила із бюджету та незначних надходжень у вигляді членських внесків.

Валерій Рябенко,
в.о.голови Секретаріату УВК
Р


ENG | UKR
НОВИНИ
АНАЛІТИКА
ПРОПОЗИЦІЇ ПРО СПІВПРАЦЮ
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ СВІТУ
УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
ГОСТЬОВА КНИГА
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
При використанні матеріалів посилання на www.uvkr.com.ua
є обов'язковим.
01004, Київ, вул. Горького 3-б, тел. 287-22-41

© УВКР, 2004